Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
typo
==I. '''základní hodnotové principy''':==
===1. společenství života a přírody – princip úcty a respektu k přírodě:===
a) jako k jedinému pramenu uspokojení našich potřeb (statky a služby poskytované přírodou) – princip nezastupitelnosti přírody:
:i) zdroje;
:ii) výpusti;
:iii) estetické, zdravotní, kulturní a jiné služby;
:iv) služby funkčních ekosystémů;
b) k její vlastní vnitřní hodnotě – princip autonomní hodnoty přírody;
d) k neživé přírodě – princip respektu k neživé přírodě;
===2. společenství lidí – princip společenství:===
a) „globálně“ (ale samozřejmě i v rámci místních společenství):
:i) princip sdílení lidských práv (a povinností) a základních svobod jako globálního společného jmenovatele;
:ii) princip respektu k odlišným civilizacím a kulturám;
b) regionálně a lokálně:
:i) princip kvality společenství a sdílených hodnot;
:ii) princip kvality života jednotlivce a jeho individuálního rozvoje;
:iii) princip vzájemnosti:
::1) princip sociální integrace (soudržnosti; cílené snižování počtu sociálně marginalizovaných jedinců a skupin)
::2) princip sociální solidarity (starost o občany, kteří se bez vlastní viny dostali do obtížné situace);
===3. člověk ve vztahu k přírodě a světu – princip přirozenosti člověka:===
a) lidské poznání – princip pokory:
:i) důvěra k vědě – princip vědeckosti;
:ii) respekt k limitům poznání – princip předběžné opatrnosti (precautionary principle);
b) lidské prožívání – princip subjektivity:
:i) citový vztah ke světu – princip emocionality;
:ii) subjektivní prožitek a poznání – princip autenticity;
c) lidská mravnost – princip mravnosti:
:i) individuální odpovědnost:
::1) za sebe;
::2) za společenství – za jakoukoli skupinu, jíž je jednotlivec členem;
::3) za globální stav světa;
:ii) skupinová odpovědnost – princip kultivace veřejného prostoru:
::1) tvorba otevřené liberální občanské společnosti jako společenství menšin (všech subjektů a institucí odborné a občanské veřejnosti;
::2) definované efektivní, otevřené a průhledné (transparentní) rozhodovací procesy.
==II. strategické principy:==
===1. princip společné, sdílené, ale diferencované odpovědnosti:===
a) v prostoru:
:i) v ochraně přírody a životního prostředí a k jejich využití;
:ii) ve vyváženosti místní, regionální a globální;
b) v čase – princip odpovědnosti vůči budoucím generacím za předání přírodního, kulturního a civilizačního dědictví (strategické a územní plánování);
c) v prostoru i v čase:
:i) princip obnovy a údržby kulturní krajiny;
d) princip stabilizace a zlepšení sídelní struktury a udržení života na venkově;
===2. princip dynamické rovnováhy:===
a) pluralitní zastupitelské demokracie – participativní;
b) tržního hospodářství – s hodnotovými rámci;
===3. princip rovných příležitostí:===
a) jednotlivců a skupin;
b) ekonomických subjektů;
===4. princip limitu (environmentálních limitů);===
===5. princip únosnosti:===
a) princip únosnosti prostředí (kritická zátěž prostředí, critical load);
d) princip individuální únosnosti (udržitelnost vzorců spotřeby a výroby);
===6. princip koheze – efektivity, soudržnosti a výkonnosti institucí;===
===7. princip subsidiarity (subsidiarity principle) v dialektickém smyslu:===
a) přinášet řešení na nejnižší úroveň v prostoru a čase, kde je řešení možné;
b) povinnost přinést řešení na vyšší úrovni v prostoru a čase, kde nižší úroveň nestačí (vytváření pravidel, rámců a úmluv);
===8. princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí, přijatý v Evropském společenství (high level of environment protection);===
===9. princip nevratnosti změn;===
===10. princip synergie:===
a) negativní – synergie dopadů a rizik;
b) pozitivní – synergie nástrojů;
===11. princip partnerství: vztahy mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními subjekty musí být založeny na bázi partnerství, nikoliv na bázi rivality.===
==III. takticko-technické principy:==
===1. taktické:===
a) princip inkorporace (principle of incorporation) na všech úrovních: principy udržitelného rozvoje a úroveň ochrany životního prostředí musí být zahrnuty
:i) v politikách všech zemí;
:ii) ve všech oblastech společenského života, resortních politikách atd. (IPPC aj.)
b) princip odloučení (ekonomického rozvoje od negativních dopadů na životní prostředí – decoupling);
e) princip ekoefektivity – efektivní využívání spotřebovávatelných zdrojů:
:i) analýza nákladů a užitků (princip přiměřenosti nákladů; cost-benefit analysis);
:ii) strategie dvojího vítězství (příjemné s užitečným, win-win strategy);
f) ekosystémový přístup (princip) – efektivní využívání nespotřebovávatelných zdrojů;
h) princip spolupodílení (participace);
:i) princip informovanosti;
:ii) princip komunikace;
i) princip individuace (respektu k místním přírodním, civilizačním a kulturním odlišnostem);
j) princip distribuce (tam, kde z různých důvodů nemůže fungovat trh):
:i) zdrojů;
:ii) rizik;
k) princip selekce – rozlišení a koordinace:
:i) společenské objednávky;
:ii) odbornosti;
:iii) soukromého zájmu;
l) princip dobrého řízení – vládnutí (good governance):
:i) princip kontroly;
:ii) princip zpětné vazby;
:iii) princip indikace (indikátory udržitelnosti);
===2. ekonomicko-technické:===
a) princip ekonomizace:
:i) internalizace externalit;
::1) pozitivních;
::2) negativních;
:ii) oceňování;
:iii) princip ekonomických nástrojů (ekonomické odpovědnosti): činnosti škodící životnímu prostředí by měly být znevýhodněny oproti činnostem škodícím méně či vůbec:
::1) princip„znečišťovatel platí“ („polluter pays“ principle);
::2) princip ekologické daňové reformy;
::3) princip pozitivní ekonomické stimulace;
b) princip technologizace:
:i) princip nejlepší dostupné technologie (best available technologies or technics, BAT):
::1) výrobní, hmotné technologie a techniky;
::2) manažerské techniky, postupy, normy, certifikace, firemní kultura). minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;
:ii) princip minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;
:iii) princip substituce: nahrazovat výrobky a činnosti škodící životnímu prostředí méně škodlivými;
:iv) princip minimalizace materiálových a energetických vstupů;
:v) princip preferování obnovitelných zdrojů před neobnovitelnými;
:vi) princip prevence vzniku odpadů a jejich recyklace;
:vii) mnoho principů dalších podle míry podrobnosti.
== Zdroje ==

Navigační menu