Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 16 011 bajtů ,  4. 3. 2011, 22:23
bez shrnutí editace
__NOTOC__ Podoba stránek v Enviwiki víceméně kopíruje podobu stránek z Wikipedie (zdařilé stránky tam mohou být jejich autory přeneseny).
Proto Stránky v Enviwiki by měly mít jednotnou strukturu a uvádět '''je třeba dodržet doporučený [[wikipedia:cs:Wikipedie:Vzhled následující informace (v tomto pořadí a styl|vzhled a styl]]na této úrovni nadpisu)'''. Zde uvádíme jen další poznámky a instrukce, které tvorbu textů mohou usnadnit. :
Stránky * Na začátku článku ještě před jakýmkoli textem může být případně vložen obrázek (samozřejmě pokud k danému článku vhodný obrázek existuje) - zmenšený a zarovnaný vpravo.* Následuje krátký [[#Úvod|úvod]] (bez nadpisu), v němž je tučně zvýrazněn název článku.* Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.* Za textem by se měly nacházet sekce v následujícím pořadí** ''Témata''** ''Příklady a zdroje pro výuku''** ''Literatura''** ''Reference''** ''Související články''** ''Externí odkazy''* Úplný závěr článku tvoří seznam [[Nápověda:Kategorie|kategorií]] a [[Nápověda:Mezijazykové odkazy|mezijazykové odkazy]]. Zapsáno ve zdrojovém kódu tedy:<pre>[[Soubor:Obrazek.jpg|thumb|Obrázek]]'''Název článku''' je významným prvkem úvodního odstavce. V následujícíchvětách bývají doplněny další důležité charakteristiky. == První sekce ==Obecný začátek. === První podsekce ===Podrobnější text. === Druhá podsekce ===Další text. == Druhá sekce ==Ještě nějaký text. == Třetí sekce ===== První podsekce ===Nějaký text. === Druhá podsekce ===Nějaký text. == Témata ==* [[Odkaz na upřesňující článek 1]]* [[Odkaz na upřesňující článek 1]] == Příklady a zdroje pro výuku ==* [http://www.prikladprovyuku1.cz/text.html Výstižný název odkazu] – případné další informace* [http://www.prikladprovyuku2.com/doc.pdf Dokument pdf] – případné další informace == Literatura ==* {{Citace monografie}}* {{Citace periodika}} == Reference ==<references /> == Související články ==* [[Název prvního souvisejícího článku]]* [[Název druhého souvisejícího článku]] == Externí odkazy ==* [http://www.priklad1.cz/text.html Výstižný název odkazu] – případné další informace* [http://www.priklad2.com/doc.pdf Dokument pdf] – případné další informace {{Portály|Portál1|Portál2}}[[Kategorie:Název kategorie]][[Kategorie:Název další kategorie]] </pre> Dále následují podrobnější informace k jednotlivým bodům. === Infobox ==={{Podrobně|Wikipedie:Infobox}} Slouží k jednotnému a přehlednému shrnutí základních údajů o článku daného druhu; stejná struktura naplněná jinými údaji se vyskytuje ve všech článcích tohoto druhu. Příkladem může být [[Šablona:Infobox řeka|Infobox řeka]] používaný v článcích o [[řeka|řekách]]. === Obrázek ==={{Podrobně|Nápověda:Obrázky}}Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, měl by být uveden hned na jeho začátku. Takový obrázek se zobrazí vpravo od textu úvodu. Někdy je vhodnější obrázek přesunout až na konec úvodu, aby se zobrazil ve volném prostoru vedle obsahu a nezužoval prostor pro úvod. Obrázky ilustrující jednotlivé sekce by měly být uvnitř sekce, do které patří (za nadpisem a za jakýmikoliv odkazy na ostatní články). Neměly by být v nadpisu. === Úvod ===Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit <code><nowiki>'''tučně napsané'''</nowiki></code> na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec. Ideální zvláště u podrobnějších článků jsou dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků) shrnutí celého článku. Je dobré, když je heslo uvedeno ve stejném tvaru jako název stránky (např. '''Vzhled a styl''' je…), ale v případě nutnosti se může i trochu lišit (např. Ve '''vzhledu a stylu''' se…). Dejte pozor, ať nezmatete čtenáře. Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců. Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit [[hypertext]]ové odkazy na další související články Wikipedie. Jako odkazy se také systematicky označují letopočty, přesná data pak jako dvojice odkazů na den v Enviwiki mají mít jednotnou strukturu roce a rok (např. <code><nowiki>[[4. únor]]a [[2006]]</nowiki></code>). Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a uvádět třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve Wikipedii není popsán ve článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že se můžete odkazovat i na podkapitoly článku). Nezapomínejte však, že [[Wikipedie:Co Wikipedie není|Wikipedie není]] výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu. K tomu viz zejména [[:en:Wikipedia:Only make links that are relevant to the context]]. ==== Příklad vhodně provázaného úvodu ==== : '''Kovářství''' je [[řemeslo]] zabývající se [[zpracování kovů|zpracováním]] [[železo|železa]], [[ocel]]i a zřídka i jiných [[kov]]ů, zpravidla za tepla. : Kovářství patřilo k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti; lze říci, že schopnost zpracovávat [[železná ruda|železnou rudu]] patří k jednomu ze základních hledisek, podle nichž hodnotíme vyspělost [[starověk]]ých [[civilizace|civilizací]]. Podle stupně vývoje lze hodnotit nejen kvalitu zpracování předmětů, ale i stupeň [[specializace]]. : V dnešní době je kovářství ve [[vyspělé země|vyspělých zemích]] okrajovým a spíše [[umění|uměleckým]] řemeslem; kvůli zániku mnoha oborů navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář prováděl veškerou práci s železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a z důvodu nedostatku kovářů mají stoupající tendenci. === Seznamy ===Často využívaným prvkem, který dotváří strukturu textu článku, jsou seznamy. Ty umožňují z textu vyčlenit skupinu vzájemně souvisejících hesel a graficky zvýrazní vazby mezi nimi. Není ale vhodné seznamy nadužívat; encyklopedický článek má být tvořen souvislým textem. Pokud je seznam samostatným heslem, měl by v ideálním případě splňovat následující kritéria: # Úvod. Má poutavý úvod, který představí, co je předmětem seznamu a definuje jeho rozsah a kritéria, na jejichž základě byly položky do seznamu zahrnuty.# Srozumitelnost. Srozumitelným způsobem pokrývá definovanou oblast. Je-li to možné, zahrnuje kompletní výčet všech položek, v ostatních případech alespoň všech důležitých položek, případně také poznámky obsahující užitečné informace o jednotlivých položkách.# Struktura. V seznamu je snadné se orientovat a pokud to může této orientaci napomoci, je dělen na podkapitoly a obsahuje také nástroje k řazení položek v tabulkách.# Vizuální přitažlivost. Vhodným způsobem využívá různých možností rozvržení, formátování, tabulek, případně i barev. Měly by ho doprovázet obrázky vhodné k danému tématu s&nbsp;výstižnými popisky. Příklady seznamů, které tato kritéria splňují, lze spatřit na [[Wikipedie:Nejlepší články#Seznamy]] a [[Wikipedie:Dobré články#Seznamy]]. Technický postup, jak seznamy vytvořit, je na [[Nápověda:Jak editovat stránku#Tabulka wiki příkazů]]. Základy práce s tabulkami jsou popsány na [[Nápověda:Tabulky]], nebo podrobně v angličtině na [[:en:Help:Table]]. === Sekce a podsekce === Článek má být logicky rozdělen do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z obsahu nebo z jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o jediném odstavci nebo dokonce větě. Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu. ==== Nadpisy ====Nadpis sekce ve wikikódu tvoří řádka začínající a končící stejným počtem rovnítek, od dvou do šesti:<!-- POZOR, příklady obsahují unicodové nedělitelné mezery!--> <code>== Nadpis ==</code> a pak <code>===&nbsp;Podnadpis ===</code> případně <code>==== Podpodnadpis ====</code> atd. Z nadpisů vznikají [[HTML]] tagy H2, H3 atd. (s pomocí jednoho rovnítka lze vytvořit i H1, ale to se nevyužívá, neboť to koliduje se standardní grafickou úpravou, kde je H1 použito pro název stránky). Podobně podnadpisy 4. úrovně už jsou obvykle nevzhledné a menší než běžný text. Vkládat do nadpisů odkazy na jiná hesla, pokud to není nezbytně nutné nebo vhodné (např. u seznamů), nevypadá dobře. V naprosté většině případů se odkaz na pojem v tomto nadpisu dá uvést na začátku textu příslušné sekce. Buďte kreativní a nebojte se tu jednu větu napsat. Před nadpisem a případně i mezi nadpisem a dalším textem vynechte jednu řádku. Na vzhledu se to neprojeví (pokud omylem nevynecháte řádků více, pak vznikají prázdné odstavce a rušivé bílé místo), ale zdrojový kód je tak přehlednější. Podobně není podstatné, je-li mezi rovnítky a nadpisem mezera, kód bude jen o něco čitelnější. Pokud sekce [[Wikipedie:Rozdělování článků|shrnuje obsah jiného, specializovanějšího článku]], odkažte na něj hned pod nadpisem standardizovaným způsobem, nejlépe pomocí šablony {{šablona|podrobně}}. Nadpis ''nepatří'' hned na začátek článku; tam má být shrnující [[#Úvod|úvod]]. (Nadpis sekce totožný s názvem článku by se jednak opakoval hned po nadpisu celé stránky, a případně vygenerovaný obsah stránky by odsunul text pod sebe.) === Závěrečné sekce ===[[Wikipedie:Dokonalý článek|Každý dobrý encyklopedický článek]] by měl končit sekcemi uvádějícími použité prameny a další dostupné zdroje. Podle uvážení autora je možnost si vybrat ze dvou řešení závěrečných sekcí, pořadí jednotlivých sekcí je také volné, sekce ''Externí odkazy'' by ale měla být poslední: <pre>== Literatura ==== Reference ==== Související články ==== Externí odkazy ==</pre> nebo <pre>== Odkazy ===== Literatura ====== Reference ====== Související články ====== Externí odkazy ===</pre> Na nejvhodnější pořadí a uspořádání jsou různé názory, viz [[{{TALKPAGENAME}}|diskuse]] a [[Wikipedie:Hlasování/Reference nahoře nebo dole?|hlasování]]. Pokud úpravy editora nespočívají v zařazení nové závěrečné sekce s příslušným obsahem nebo odstranění některé ze stávajících, považuje se za nevhodné přepisovat dříve zvolené řešení závěrečných sekcí jiným. Nevkládejte však bezhlavě na konec všech článků tuto zakončovací čtveřici. Aby byla stránka přehlednější, použijte ve svém článku jen ty nadpisy, u nichž bude nějaký obsah.  ==== Literatura ==== Tato sekce by měla odkazovat doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě, ať už byla při tvorbě článku použita, nebo jen může čtenáři posloužit jako další zdroj informací. Literatura by měla být uvedena jako seznam s použitím [[:Kategorie:Šablony pro citování|citačních šablon]]: * {{Šablona|Citace monografie}}* {{Šablona|Citace periodika}}* {{Šablona|Citace sborníku}} ==== Reference ===={{Podrobně|Wikipedie:Reference}}Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na [[WP:věrohodné zdroje|věrohodné zdroje]] potvrzující skutečnosti uváděné v článku. V textu se vytváří pomocí značek <code><nowiki><ref></ref></nowiki></code>, mezi nimiž je uveden zdroj daného tvrzení. Je vhodné i zde užívat [[:Kategorie:Šablony pro citování|citační šablony]]. Obsah všech referencí se vypíše v místě značky <code><nowiki><references/></nowiki></code>, která by se měla vkládat právě v této úrovni nadpisusekci. Občas se tyto značky ale používají i pro vytváření poznámek pod čarou (viz [[Wikipedie:Poznámky]]). Pokud chcete odkazovat na jednu poznámku z více míst, přidejte ke značce identifikaci <code><nowiki><ref name="jméno">...</ref></nowiki></code> a pak na stejnou poznámku odkazujte pomocí <code>&lt;ref name="jméno" /></code>. '''Příklad''' <blockquote style="font-family:monospace">Podle vědců je Slunce pěkně velké.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref>'''Musil, C.: ''Naše Slunce'', strana 23, vlastním nákladem, 1974'''&lt;/ref>'''}} Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref>'''Zadražil, R.: "Jak je velký Měsíc?", ''Vědci a věda'', 46(78):46'''&lt;/ref>'''}}<p>Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref name="odkazovač">'''Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference'''&lt;/ref>'''}}<p>Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref name="odkazovač">'''Tento text je zbytečný a nikde se neobjeví, klidně jsme mohli použít prázdnou značku'''&lt;/ref>'''}}<p>Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.{{Zvýrazňovač|'''&lt;ref name="odkazovač"/>'''}}<p><!-- == Reference ==<br /> -->{{Zvýrazňovač|'''&lt;references/>'''}}</blockquote> Takový zdrojový kód se zobrazí následovně: : Podle vědců je Slunce pěkně velké.<ref>Musil, C.: ''Naše Slunce'', strana 23, vlastním nákladem, 1974</ref> Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.<ref>Zadražil, R.: "Jak je velký Měsíc?", ''Vědci a věda'', 46(78):46</ref> : Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.<ref name="odkazovač">Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference</ref> : Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.<ref name="odkazovač">Tento text je zbytečný a nikde se neobjeví, klidně jsme mohli použít prázdnou značku</ref> : Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.<ref name="odkazovač"/> <references/> ==== Související články ====Obsahuje seznam článků na české Wikipedii, které s daným článkem podstatným způsobem souvisejí, zejména pokud nejsou odkazovány ze snadno dostupných míst v článku. Např. do této sekce v článku [[Kovářství]] přijde kód:<pre>* [[Hamr]]* [[Podkovářství]]* [[Platnéřství]]</pre> ==== Externí odkazy ===={{Podrobně|Wikipedie:Externí odkazy}} Tato sekce by měla obsahovat seznam relevantních a kvalitních internetových zdrojů, na nichž může čtenář získat další informace. Příklad z článku [[Kovářství]]:<pre>* [http://www.mittner.cz Stránky uměleckého kováře s mnoha ukázkami kovářského díla]* [http://www.perkunas.wz.cz/remesla/historiekovarstvi.html Historie kovářství z trochu jiného pohledu]* [http://www.muzeum-turnov.cz/index.php?id=1&jazyk=cs Turnovské muzeum] – v muzeu je stálá expozice</pre> Také se zde mohou objevit šablony odkazující na sesterské wikiprojekty – konkrétně na ty jejich stránky, které souvisí s tématem daného článku. Tyto šablony vkládejte bezprostředně pod nadpis. Úplný seznam šablon pro odkazy na sesterské projekty je k nalezení na [[Wikipedie:Šablony/Sesterské projekty]]. Například v článku [[Kovářství]]: <pre>{{Commons|smithing}}{{Wikicitáty|kovářství}}</pre> 
== Úvod a vlastní text ==
2 625

editací

Navigační menu