Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výběrový experiment

Přidáno 423 bajtů, 8. 6. 2010, 08:54
m
bez shrnutí editace
Podstatou výběrového experimentu je zkoumání respondentovy hypotetické ochoty platit (platby neprobíhají reálně) za statky hodnocené v průzkumu.
Spolu s dalšími obdobnými metodami ([[podmíněné srovnávání]], [[podmíněné bodování]], [[párové srovnání]]) patří výběrový experiment mezi varianty [[výběrového modelování]], které je podskupinou [[metod vyjádřených preferencí]]. Metoda výběrového experimentu používá dotazníky, při jejichž vyhodnocování respondent vždy volí vždy mezi dvěma situacemi (popsanými svými atributy), lišícími se dosaženým stupněm naplnění těchto atributů a cenou, kterou by musel respondent za situaci zaplatit.<ref name="Introductions to Environmental">ŠAUER, Petr: Introductions to Environmental Economics and Policy With Economic Lab Experiments and Class Exercises, Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007. 224 </ref>
Základní postupy výběrového experimentu byly zpracovány Jordanem J. Louvierem, Davidem A. Hensherem a G. Woodworthem na počátku osmdesátých let dvacátého století. <ref name="Environmental Economics">HANLEY, Nick; SHOGREN, Jason; WHITE, Ben: Environmental Economics: In Theory and Practice, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2006. 395 s</ref>
Příprava výběrového experimentu zahrnuje 4 fáze <ref name="Using choice experiments">ADAMOWICZ, Vic; HANLEY, Nick; WRIGHT, Robert: Using choice experiments to value the environment, 1998, Environmental and Resource Economics 11:413-428</ref>:
* '''Definice relevantních atributů a jejich úrovní'''
Zkoumání obdobných předchozích studií, výběr vhodných atributů (nejlépe charakterizujících daný statek), zaměření na ty, které budou pravděpodobně nejvýznamněji ovlivňovat volby respondenta. V této fázi jsou také vybírány vhodné minimální a maximální úrovně těchto atributů, při jejich určování je kladen důraz na realističnost. Mezi atributy je vždy zařazena i cena statku.
* '''Návrh experimentu'''
Tato fáze je zaměřena na principy, jak vhodně kombinovat různé úrovně atributů v rámci jednotlivých obměn nabízených statků a jak vhodně kombinovat varianty statků předkládaných respondentovi.
Výběr respondentů je ovlivněn předmětem výzkumu. S ohledem na něj může být zvolen reprezentativní vzorek populace nebo např. pouze skupina respondentů mající nějaký společný znak.
== průběh Průběh experimentu a výsledky ==
Dotazníkové listy jsou předkládány respondentovi, který volí mezi předloženými alternativami, jednou z možností je vždy i zachování stávající alternativy (za nulovou cenu).
<ref name="Kapitoly z ekonomie">DVOŘÁK, Antonín, et al.: Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí, Praha, Oeconomica, 2007. 195 s</ref>
Z výsledků výběrového experimentu lze získat jak respondentovu ochotu platit za každý atribut, tak i mezní hodnoty nepeněžních atributů. Přesnost výsledků závisí zejména na preciznosti návrhu experimentu a na jeho přizpůsobení pro konkrétní situaci.
Výběrový experiment je oproti ostatním metodám výběrového modelování odolnější proti strategickému chování respondenta(snaha ovlivnit výsledky podle svých osobních zájmů). Tato odolnost je daná vyšším počtem alternativ a úrovní atributů, ze kterých vybírá.
== Praktická aplikace ==
Výběrový experiment byl aplikován např. v projektu ve Velké Británii, jehož cílem byl odhad dopadů možných změn v lesích, způsobených změnou v jejich správě.V průzkumu bylo cílem zjistit:* obecné postoje respondentů k zalesněné krajině* faktory důležité z pohledu běžných občanů* postoj občanů k platbám za zlepšení těchto důležitých faktorůBylo zjištěno, že pro občany jsou důležité zejména tyto faktory:* vzhled lesa (při pohledu z dálky)* druhová rozmanitost* způsob těžby dřeva
35

editací

Navigační menu