Zvláště chráněná území

Z Enviwiki
Verze z 26. 5. 2020, 07:26, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „K ochraně přírody a krajiny slouží zvláště chráněná území. V tomto území je cílem zachování či zlepšení jeho stavu a ponechat území…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

K ochraně přírody a krajiny slouží zvláště chráněná území. V tomto území je cílem zachování či zlepšení jeho stavu a ponechat území samostatnost v jeho dalším vývoji.[1] V Českém zákoníku je ochrana takových území zakotvena v zákone č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále pak v jeho vyhláškách 395/1992 Sb. a 45/2018 Sb.).[2]

Pokud je potřebné zabezpečit zvláště chráněné území před rušivými vlivy okolí, vyhlásí se pro toto území ochranné pásmo. V něm jsou jasně vymezené činnosti a zásahy, které jsou vázané na souhlas orgánů ochrany přírody.[2]

Rozdělení

Zvláště chráněná území jsou rozdělena v České republice do třech kategorií:[2]

  • Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
  • Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
  • Natura 2000

Dále se tyto území rozdělují na:

Aktuální přehled zvláště chráněných území v České republice[3]

Kategorie Počet Rozloha (HA) Podíl na území ČR v %
Národní parky 4 119018,4 1,50
Chráněná krajinná oblast 26 1138114,1 14,43
Národní přírodní rezervace 110 30118,4 0,38
Národní přírodní památky 126 6489,1 0,08
Přírodní památky 1585 33360,7 0,42
Přírodní rezervace 817 43222,3 0,54
Ptačí oblasti 41 703437,3 8,91
Evropsky významné lokality 1113 795240,9 10,08

Národní parky (NP)

Národní parky jsou území typické svojí rozsáhlostí, geologickou stavbou a jsou významná v národním či mezinárodním měřítku v oblasti ekologie, vědy či vzdělání. Bývá zde zachovalý a člověkem neovlivněný ekosystém. Na území České republiky máme čtyři Národní parky – Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko, NP Podyjí. Svojí rozlohou je největší NP Šumava.[4]

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Chráněné krajinné oblasti jsou charakteristické svojí harmonickou krajinou, rozsáhlým územím, značným podílem přirozených ekosystémů, značným zastoupením dřevin a můžeme zde i objevit historické osídlení. Podmínkou pro hospodářské využití těchto oblastí je ohled na zachování a podporu ekologické funkce území.[4]

Národní přírodní rezervace (NPR)

Národní přírodní rezervace jsou území s menší rozlohou, ale s mimořádnou hodnotou. Jsou zde významné ekosystémy jak v národním, tak v mezinárodním měřítku.[5]

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních prvků a ekosystémů specifických a důležitých pro danou geografickou oblast.[5]

Národní přírodní památky a přírodní památky

Pod Národní přírodní památky a Přírodní památky spadají přírodní útvary s menší rozlohou. Objevují se zde geologické a geomorfologické útvary, naleziště nerostů aj. Pokud má dané území národní či mezinárodní význam pro ekologii, vědu či estetiku přírody, vyhlásí se oblast jako Národní přírodní památka.[5]

Evropsky významná lokalita

Lokality významné pro Evropu jsou definovány jako území, ve kterých se citlivým a dobrým hospodařením dochovala cenná stanoviště, vzácný rostlinný druh či vzácný živočišný rod. Ochrana dané lokality může být vyhlášena například kvůli stepní louce či syslovi obecnému.[6]

Ptačí oblast

V těchto oblastech je prioritní ochrana populace vybraného druhu ptáků. Tyto druhy jsou vzácné, potřebují větší pozornost a ochrana těchto oblastí pomáhá zabránit jejich vyhubení či poškození jejich stanovišť.[7]

Odkazy

Reference

  1. ČR, MŽP. Zvláště chráněná území. www.mzp.cz [online]. 2008-08-11 [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (cz) 
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 AOPK ČR. Územní ochrana. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 
  3. Souhrnný přehled. drusop.nature.cz [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. 
  4. 4,0 4,1 AOPK ČR. Velkoplošná chráněná území. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 
  5. 5,0 5,1 5,2 AOPK ČR. Maloplošná chráněná území. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 
  6. Evropsky významné lokality (Životní prostředí, eAGRI). eagri.cz [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 
  7. Ptačí oblasti (Životní prostředí, eAGRI). eagri.cz [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazy


Tuto práci uvolňuji k využívání pod licencí Creative Commons-BY-SA, a přeji si, aby jako autor byl uvedeno následující jméno: Matěj Malý