Zelený bod

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
B.svg.png


Značka ZELENÝ BOD je ochranná známka umisťovaná na obaly výroků 31 evropských zemí zapojených do systému zpětného odběru a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.[1]

Za obal takto označený byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a opakované použití, recyklaci či další formy využití obalových odpadů, tedy v ceně výrobku jsou již zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem.

Pro užívání ochranné známky platí určitá pravidla, například nesmí být používána v jiném smyslu či doprovázena textem, který by ji dával do souvislosti s vlastností obalu, především ve vztahu k ochraně životního prostředí. Užití značky v jiném státě je možné pouze se souhlasem tamní autorizované organizace pro zajištění využití obalového odpadu.

Majitelem ochranné známky ZELENÝ BOD je společnost Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, která splnomocnila organizaci PRO EUROPE udělovat oprávnění k užívání ochranné známky třetím osobám.[2]

Piktogram ZELENÉHO BODU není v některých případech zelený, nýbrž je jeho barva přizpůsobena barvě obalu za účelem ušetření nákladů spojených s barevným tiskem.


ZELENÝ BOD v České republice

Označování obalů ochrannou známkou ZELENÝ BOD je v ČR dobrovolné. Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Obdržení licence na ochrannou známku získala společnost 7. září 2000 od organizace PRO EUROPE a stala se tak jediným nositelem práv ochranné známky na území České republiky. [3]

Společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití obalů z odpadů vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. [4]Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování sběru, svozu, třídění a využití obalového odpadu. Funguje tedy jako prostředník mezi producenty a distributory obalového materiálu na straně jedné a obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem na straně druhé, tzv. systém EKO-KOM.

Systém vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem. Součástí systému EKO-KOM je provozování informační, poradenské, výzkumné a vzdělávací činnosti. [5]Poznámka

Plnění povinností vyplývajících ze zákona 477/2001 Sb., o obalech je možno třemi způsoby: 1) individuální plnění 2) přenesení odpovědnosti plnění na svého odběratele 3) sdruženého plnění přes autorizovanou obalovou společnost (EKO-KOM, a.s.)

Výjimka - osoba či firma, která vyprodukuje menší množství obalového odpadu než 300 kg/rok a zároveň její roční obrat nepřesáhne 4,5 mil. Kč, není ze zákona povinna zajišťovat zpětný odběr a využití obalových odpadů.

Poplatek za opakovaně použitelné obaly je nulový.

ZELENÝ BOD v Evropě

PRO EUROPE = Packaging recovery organization Europe je mateřská organizace členských národních systémů, která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů v rámci Evropy. Všechny tyto systémy používají značku ZELENÝ BOD jako symbol financování využití odpadů z obalů.

Slouží jako mezinárodní fórum pro výměnu zkušeností a nápadů zúčastněných partnerských národních organizací.

Poskytuje práva k používání ochranné známky ZELENÝ BOD a udělení její autorizace je možné dle striktních pravidel pouze jedné organizaci v daném státě.

Vyvíjí a kontroluje kriteria použití ochranné známky ZELENÝ BOD pro výrobce a distributory obalů a/nebo baleného zboží.[6]

ZELENÝ BOD a spotřebitel

Jak je uvedeno výše, přítomnost zeleného bodu na obalovém materiálu přináší informaci o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění odpadu, opakované použití či recyklaci. Aby tato skutečnost nabyla významu, je nutné, aby spotřebitel zařadil obal do systému tříděného, recyklovatelného odpadu[7]. Obal, nesoucí takové označení, by tedy spotřebitel měl odložit do barevných kontejnerů pro tříděný odpad. Zelený bod bývá obvykle doprovázen dalším piktogramem, a to trojúhelníkem složeným ze tří šipek a písmeno-číselným kódem, který určí, do jaké kategorie tříděného odpadu obal spadá a do jakého kontejneru je třeba ho uložit. V ČR zatím existují čtyři druhy tříděného odpadu - sklo, papír, plasty a obaly tetra-pak.

Zdroje

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy