Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Základy ekologie/Biomy Země

Zonální biomy

Zonálních biomů (syn. zonobiomů) vytvořili botanici devět (někteří chápou „hory“ jako desátý).

Zonobiom je makroekosystém, který vždy odpovídá rámcovému makroklimatu určité zeměpisné a klimatické zóny. Tedy, který se vyvíjí při normální propustnosti půd pro vodu a průměrné přítomnosti živin v půdě. V zonobiomu se hovoří o tzv. klimatickém klimaxu (klimaxe, pro jehož vznik je rozhodující klima).

Biomy světa

 • Tropický deštný prales
 • Tropický sezónní prales
 • Pouště a polopouště
 • Savana
 • Travinné biomy temperátní (tj. mírného pásu)
 • Vždyzelený tvrdolistý porost mediteránního charakteru (tvrdolistý les a křoviny)
 • Širokolistý (listnatý) boreální les
 • Úzkolistý boreální les (tajga)
 • Tundra

+ podle některých

 • Hory

(Dalším makrobiomem je pochopitelně světový oceán.)

Azonální biómy

Azonální biomy jsou podmíněny regionálními či místními zvláštnostmi lokality, specifickými z hlediska reliéfu, typu půd, obsahu látek v půdách (skalní biotopy, mokřady, rašeliniště, zasolené půdy). V azonálním biomu není klimax klimatický. Rozlišujeme tyto azonální biomy:

 • Pedobiómy – určovány půdou, zamokřená půda se nazývá aluviální pedobióm.
 • Mangrove je azonální biom zonálního biomu tropický deštný sezónní prales.
 • Mokřad je azonální biom zonálního biomu boreální jehličnatý les.
 • Orobiómy jsou od zonálních biomů diferenciované nadmořskou výškou. Botanici zjistili, že výšková pásmovitost horské vegetace může připomínat (složením, dynamikou) jiné zonobiomy. Například horská a boreální smrčina nebo tundra a alpinské hole na Sněžce. Bylo objeveno pravidlo, že výškový rozdíl 70 m se rovná rozdílu v zeměpisné šířce o 1º, tj. cca 110 km. Návštěva hory Kilimandžáro (5595 m n. m.) v rovníkové Africe může proto svým způsobem zprostředkovat „cestu od rovníku k pólu“.