Udržitelná sportoviště

Z Enviwiki
Verze z 8. 4. 2019, 22:32, kterou vytvořil MZ (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<big><big>'''<big>Udržitelná sportoviště</big>'''</big></big> Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí definuje trvale udržitelný rozvoj jak…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Udržitelná sportoviště


Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí definuje trvale udržitelný rozvoj jako: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“

Výkonnostní a profesionální sport s sebou nese i negativní dopady na životní prostředí při budování a provozu sportovišť. Jedním z předpokladů budování všech sportovních zařízení je nepoškodit životní prostředí a nenarušovat či udržet fungující ekosystémy. Cílem výstavby udržitelných sportovišť je minimalizovat zásah do krajin, a to zejména na mikroregionální úrovní. Aby zásah do krajiny nezpůsobil škody v okolním prostředí, je zapotřebí vybudovat sportovní zařízení tak, aby nedocházelo k negativním dopadům na okolní prostředí a výstavba i následný provoz zařízení byl energeticky nenáročný. Znečištění jen do takové míry, ve které je přírodní systém nepoškozený. Životní prostředí není narušeno službami ani zařízeními, kam se dostaneme pouze pomocí aut. Vše je v souladu s urbanistickými zásadami. Lidé mohou aktivně trávit volný čas a respektují při tom globální souvislosti. Zamezit činnostem, které přírodu poškozují v dlouhodobém hledisku a předcházet těmto negativům.

Sport má nedílný dopad na životní prostředí. Vliv sportu na životní prostředí můžeme posuzovat z mnoha pohledů. Mezi nejčastější faktory, které ovlivňují životní prostředí, patří např. množství vyprodukovaného odpadu během pohybové aktivity (další využití či recyklace odpadu), počet účastníků (doprava, zázemí pro účastníky, diváci), spotřeba zdrojů (vody, elektřiny atd.) a materiální náročnost. S materiální náročností je spojená výroba materiálního vybavení. Materiální vybavení, které minimalizuje negativní dopad na životní prostředí, nese označení ekologicky šetrný výrobek.

Zásady budování sportovišť

1) Prevence znečištění životního prostředí

2) Snížení spotřeby vody pro zavlažování

3) Minimalizace spotřeby vody

4) Měření spotřeby vody

5) Kontrola spotřeby energie

6) Minimální energetická náročnost stadionu či zařízení

7) Měření spotřeby elektrické energie

8) Kontrola používání veškerých prostředků poškozující ozónovou vrstvu

9) Třídění a následná recyklace odpadů

10) Recyklace stavebního odpadu

11) Vymezené prostory pro kouření

12) Minimální nároky na udržení přijatelné pokojové teploty

Příklady sportovišť

Incheon Asiad Main Stadium Incheon v Jižní Korei se může pyšnit Incheon Asiad hlavním stadionem, který byl vybudován v červenci roku 2014. Byl místem konání Asijských her v roce 2014. Původně měl však sloužit jako místo pro konání Olympijských her v roce 2016. Tato myšlenka nebyla úspěšná, neboť Olympiáda se nakonec konala v Rio de Janeiru. Stadion je zajímavý tím, že v době kdy není plně využíván, jeho kapacita se dá snížit na 30 000 diváků z původních 60 000 diváků. Stadion je multifunkční s běžeckou oválnou dráhou a fotbalovým hřištěm. Stadion měl co nejméně narušovat krajinu, proto v době kdy není plně využívaný, bude místo některých jeho částí, sloužit jako park.

Stadion ve městě Kao-siungu je inspirací pro projekty využívající obnovitelných zdrojů energie. Stadion pro 55 000 diváků byl postaven v roce 2009 a měl co nejvíce využívat klimatické podmínky. Na střechu stadionu byl zaveden systém na zachycení dešťové vody, jenž je postupně vyčištěna a dále zpracována pro účely fungování stadionu, dále pak systém 8844 solárních panelů. Solární systém vyrobí za rok okolo 1,14 gigawatthodin elektrické energie, která je nadále využívána v době, kdy stadion není plně využíván, na pokrytí spotřeby elektrické energie v okolí stadionu z 80%.

Arsenál Emirates Stadium vyhrál „zlatou cenu“ za největší úsporu emisí uhlíku v soutěži London Business Energy Challenge 2015. Energetické úpravy vedly ke snížení energetické náročnosti provozu. Úpravy se týkaly výměny halogenových reflektorů za úspornější LED osvětlení, které spotřebuje o 30% méně energie. Instalaci optimalizačního systému, který nevytápí prázdné místnosti, osvětlení veřejných prostorů hlídají detektory pohybu. Recyklováno je 1,5 tuny odpadu skla, 10 tun papíru a plastů. Palety a kartonové krabice jsou znovu navráceny dodavatelským společnostem pro opětovné použití. Spotřeba vody zajišťují „stlačitelné kohoutky“.

Použité zdroje:

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí: 123/1998 Sb., 100/2001 Sb., 183/2017 Sb. In: O životním prostředí. 1991. Dostupné také z: https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-17-1992-sb-o-zivotnim-prostrediUdržitelný rozvoj můžeme charakterizovat na základě tří pilířů a to ekonomických, sociálních (naplnění sociálních potřeb) a ekologických ukazatelů. KUDRLIČKOVÁ, Martina. Tradice a zvyklosti jako udržitelný produkt cestovního ruchu [online]. České Budějovice, 2017 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://theses.cz/id/fry78w/DP_Kudrlikov_Martina.pdf. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ľudmila Novacká.

TABUNSHCHIKOV, IURII a MARIANNA BRODACH. GREEN STANDARD FOR EVALUATING FOOTBALL STADIUMS FOR THE 2018 FIFA WORLD CUP [online]. 2017 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: http://kgh-kongres.rs/images/2017/Prezentacije/02.pdf

Fotbalové mistrovství poprvé ukazuje Rusku, co je obnovitelná architektura [online]. 18. června 2018 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/463/fotbalove-mistrovstvi-poprve-ukazuje-rusku-co-je-obnovitelna-architektura/

Biologická diverzita. Wikipedia [online]. 1991 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_diverzita Sport [online]. [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: http://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/2018/01/9-Sport.pdf

KRUTIŠ, Petr. Fotbalový Arsenal sbírá trofeje nejen ve sportu [online]. 2. prosinec 2015 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://oenergetice.cz/spolecnosti-svet/fotbalovy-arsenal-sbira-trofeje-nejen-ve-sportu/

HORČÍK, Jan. Sportovní stadion jako park pro Asijské hry 2014. Ekologickébydlení.eu: Magazín o ekologii, domech budoucnosti a zelené energii [online]. 13. 10. 2009 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: http://www.ekobydleni.eu/architektura/sportovni-stadion-jako-park-pro-asijske-hry-2014 ŠUMAVSKÝ, Ondřej. Největší solární stadion světa vyrobí více elektrické energie, než spotřebuje [online]. 2017, 19. listopadu 2017 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/217/nejvetsi-solarni-stadion-sveta-vyrobi-vice-elektricke-energie-nez-spotrebuje/