Tezaurus:Zdraví1 -- Health

Verze z 13. 12. 2007, 18:55, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Příčina onemocnění -- Disease cause Škodlivé environmentální vlivy -- Detrimental environment effect)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Příčina onemocnění -- Disease cause


Škodlivé environmentální vlivy -- Detrimental environment effect