Syndrom vylidňování venkova

Syndrom vylidňování venkova se řadí mezi syndromy globálních změn, které bychom mohli označit jako syndromy využívání, či syndromy vyčerpání. Syndrom vylidňování venkova souvisí se znehodnocením životního prostředí a vývojovými problémy, jež způsobilo opuštění tradičních zemědělských postupů, hlavně dlouhodobě existujícího způsobu využívání půdy.

Průběh

Do měst často odcházejí mladí muži s cílem získat vyšší mzdu, lepší příležitosti ke vzdělání, nebo aby se vymanili z venkovskému způsobu života. V opouštěných oblastech pak zůstávají ženy, děti, či starší osoby, kteří nejsou schopni zajistit náročné zemědělské práce. Pak dojde k proměně krajiny vlivem extenzifikace zemědělství (rozšíří se obdělávaná plocha, ale sníží se výnosy a produkce). Ta spolu s nedostatkem ochranných opatření a náležité péče vede k erozi (někdy umocněné zvýšeným kácením stromů na strmých svazích), bahnotokům a sesuvům půdy. Konečnými důsledky mohou potom být ztráty orné půdy, přerušení zásobování, nebo destrukce komunikačních sítí. Vylidňování venkova ohrožuje živobytí zbylých zemědělců. Zároveň narůstá závislost na vnějších dodávkách zboží a finanční podpoře osob, které z oblasti odešly. Modernizace zemědělství (částečná mechanizace, například prací při sklizni) nemůže vždy plně nahradit úbytek pracovních sil.

Příklady výskytu

Ve své typické podobě se zmíněný syndrom vyskytuje například v severním Pákistánu (oblast hor Karakoramu), na úrodných svazích Kilimandžára, nebo na Filipínách (zavlažované rýžové terasy severního Luzonu). Jedná se často o oblasti, jejichž obdělávání je velmi náročné na lidskou práci . Důsledky těchto procesů jsou zejména eroze půdy a větší závislost na vnějších zdrojích (potravy, zboží). Tento syndrom může kromě výše zmíněného zapříčinit úbytek obyvatelstva, pokles biodiverzity, ohrožení stálých zdrojů potravy, nebo marginalizaci některých jedinců ve společnosti.

Širší souvislosti

Syndrom vylidňování venkova je tedy problémem nejen ekologickým, ale i sociálním, či ekonomickým. Většinou jde o komplexní problém vývoje určité oblasti, který souvisí se sociální neudržitelností. Souvisí s urbanizací, nekontrolovatelným růstem měst. Může být vysvětlován změnami ve struktuře hospodářství, resp. toho, jaká část populace pracuje ve kterém sektoru, změnami v oblasti pracovního trhu, nedostatkem příležitostí a rozdílnou atraktivitou různých oblastí, ale může souviset také se změnou hodnot a vzorců chování. Vylidňování venkova a zpětná emigrace na venkov charakterizují kvalitu vztahů mezi městy a venkovem uvnitř státu.

Témata

Zdroje:

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy