Syndrom vylidňování venkova

Syndrom vylidňování venkova se řadí mezi syndromy globálních změn, které bychom mohli označit jako syndromy využívání, či syndromy vyčerpání. Syndrom vylidňování venkova souvisí se znehodnocením životního prostředí a vývojovými problémy, jež způsobilo opuštění tradičních zemědělských postupů, hlavně dlouhodobě existujícího způsobu využívání půdy.

PrůběhEditovat

Do měst často odcházejí mladí muži s cílem získat vyšší mzdu, lepší příležitosti ke vzdělání, nebo aby se vymanili z venkovskému způsobu života. V opouštěných oblastech pak zůstávají ženy, děti, či starší osoby, kteří nejsou schopni zajistit náročné zemědělské práce. Pak dojde k proměně krajiny vlivem extenzifikace zemědělství (rozšíří se obdělávaná plocha, ale sníží se výnosy a produkce). Ta spolu s nedostatkem ochranných opatření a náležité péče vede k erozi (někdy umocněné zvýšeným kácením stromů na strmých svazích), bahnotokům a sesuvům půdy. Konečnými důsledky mohou potom být ztráty orné půdy, přerušení zásobování, nebo destrukce komunikačních sítí. Vylidňování venkova ohrožuje živobytí zbylých zemědělců. Zároveň narůstá závislost na vnějších dodávkách zboží a finanční podpoře osob, které z oblasti odešly. Modernizace zemědělství (částečná mechanizace, například prací při sklizni) nemůže vždy plně nahradit úbytek pracovních sil.

Příklady výskytuEditovat

Ve své typické podobě se zmíněný syndrom vyskytuje například v severním Pákistánu (oblast hor Karakoramu), na úrodných svazích Kilimandžára, nebo na Filipínách (zavlažované rýžové terasy severního Luzonu). Jedná se často o oblasti, jejichž obdělávání je velmi náročné na lidskou práci . Důsledky těchto procesů jsou zejména eroze půdy a větší závislost na vnějších zdrojích (potravy, zboží). Tento syndrom může kromě výše zmíněného zapříčinit úbytek obyvatelstva, pokles biodiverzity, ohrožení stálých zdrojů potravy, nebo marginalizaci některých jedinců ve společnosti.

 

Obr. 1: Hory Karakoramu, severní Pákistán

 

Obr. 2: Vlhké rýžové terasy, severní Luzon, Filipíny

Širší souvislostiEditovat

Syndrom vylidňování venkova je tedy problémem nejen ekologickým, ale i sociálním, či ekonomickým. Většinou jde o komplexní problém vývoje určité oblasti, který souvisí se sociální neudržitelností. Souvisí s urbanizací, nekontrolovatelným růstem měst. Může být vysvětlován změnami ve struktuře hospodářství, resp. toho, jaká část populace pracuje ve kterém sektoru, změnami v oblasti pracovního trhu, nedostatkem příležitostí a rozdílnou atraktivitou různých oblastí, ale může souviset také se změnou hodnot a vzorců chování. Vylidňování venkova a zpětná emigrace na venkov charakterizují kvalitu vztahů mezi městy a venkovem uvnitř státu.

TémataEditovat

Zdroje:Editovat

OdkazyEditovat

Související stránkyEditovat

Externí odkazyEditovat

  • Wikipédia. Exode rural. [online] [cit. 2008-03-20] Přístup z WWW: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Exode_rural>. Vylidňování venkova na francouzské Wikipedii. Řeší se zde hlavně historické pojetí a průběh ve Francii, příčiny procesu, vylidňování venkova ve Francii po roce 1945.
  • Wikipedia. Rural exodus. [online] [cit. 2008-03-20] Přístup z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rural_exodus>. Vylidňování venkova na anglické Wikipedii. Příspěvek je výrazně kratší než ve francouzské wikipedii, spíš ekonomický pohled.
  • Maříková, P. Vylidňování českého venkova - minulost a současnost. [online] 2005 [cit. 2008-03-20] Přístup z WWW: <http://www.agris.cz/etc/filereader.php?iId=6095&PHPSESSID=a3>. Autorka se zabývá vylidňováním venkova, ke kterému u nás docházelo v průběhu celého minulého století hlavně u menších obcí. Zmiňují se příčiny a přetrvávající regionální rozdíly. Proces se zastavil v polovině devadesátých let. Práce obsahuje grafy a mapy, statisky o stavu v současnosti.
  • Rural depopulation na anglické Wikipedii

LiteraturaEditovat

  • Blažek, B. 1998. Venkov, města, média. Praha: Sociologické nakladatelství.
  • Andrle, A. (1995): Vylidňování venkova v České republice 1961–1991. Moderní obec, 1995, č. 3, s. 8–29.
  • The Rural Sociology of the Advanced Societies /Critical perspectives/ (edited by Frederick H. Buttel and Howard Newby). Montclair: Allanheld, Osumn Co Publishers, Inc.
  • Librová, H. 1996. Decentralizace osídlení - vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. Sociologický časopis 32(3):285-296.
  • Librová, H. 1997. Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá: decentralizace v realitě České republiky. Sociologický časopis 33(1):27-40.