Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 8 020 bajtů ,  16. 11. 2008, 11:42
bez shrnutí editace
Řádek 41: Řádek 41:  
k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít  
 
k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít  
 
o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
 
o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
 +
 +
2. Síť škol v České republice
 +
 +
    K celé síti projektu EKOŠKOLA je k roku 2007 zapojeno zhruba 20.000 škol. V České republice je to kolem 215 škol. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP.
 +
Zkušenosti z našich škol ukazují na dvě hlaví přednosti při zapojení se do projektu.
 +
A to:
 +
 +
1) Škola díky uskutečněným opatřením šetří své finanční prostředky na provoz (úspora 
 +
  ve výdeji energií)
 +
 +
2) Celý projekt podporuje a doplňuje současnou reformu školství. Školy naplňují 
 +
  průřezové téma Environmentální výchova, rozvíjí u žáků klíčové kompetence, 
 +
  zlepšují vzájemnou spolupráci a komunikace mezi žáky, učiteli, rodiči.
 +
 +
  Projekt přináší spoustu další „vedlejších“ efektů. Žáky motivuje k učení a k zájmům, podporuje vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí, jednání má vliv na širší komunitu v oblasti, kde škola sídlí (obec, městská část), škola s mezinárodním titulem EKOŠKOLA získává prestiž, rozvíjí spolupráci s ostatními školami zapojenými do projektu (a to i v mezinárodním měřítku).
 +
 +
Školy se do projektu zapojují podáním přihlášky Sdružení TEREZA. Po obdržení pracovních a metodických materiálů začnou školy postupovat podle 7 metodických kroků. Školy mohou o titul zažádat až po splnění určených kritérií, které jsou v návaznosti na 7 metodických kroků.  Jsou to tyto:
 +
 +
Krok 1
 +
• tým se schází v kompletním složení minimálně jednou za dva měsíce
 +
• v týmu jsou zastoupeny alespoň tři zájmové skupiny (zástupci žáků, učitelů a jedna
 +
  další skupina)
 +
• tým pořizuje zápisy ze schůzek
 +
• tým plní své úkoly – zajišťuje realizaci dalších 6 kroků, funguje dobrá spolupráce
 +
• žáci se přímo podílejí na realizaci některých kroků a rozhodování, přebírají
 +
  odpovědnost za dílčí úkoly
 +
 +
Krok 2
 +
- analýza pokrývá všechny 4 povinné oblasti – odpady, energie, voda, prostředí školy
 +
- analýzu prováděli především žáci
 +
- analýza je zaznamenána do podoby jasného a srozumitelného výstupu
 +
  seznamujícího s výchozím stavem školy
 +
- na zpracování výsledků analýzy se podíleli žáci – minimálně z Ekotýmu
 +
- analýza je zpracována ve všech oblastech alespoň v takovém rozsahu, jako
 +
  v Pracovních listech Ekoškola
 +
 +
Krok 3
 +
- celý Ekotým spolupracoval při sestavování plánu (alespoň učitelé a žáci)
 +
- plán úzce navazuje na výsledky analýzy
 +
- plán je logicky a srozumitelně uspořádán (úkoly na sebe navazují, směřují k realizaci
 +
  náročnějších a dlouhodobějších cílů)
 +
- je jasné, kdo je za dané úkoly zodpovědný, v jakém termínu se budou úkoly plnit
 +
- plán obsahuje úkoly, které mohou realizovat žáci
 +
- v plánu se zabýváte minimálně dvěma základními tématy
 +
- jsou zrealizovány alespoň 2/3 úkolů z plánu činností (pro dané období)
 +
 +
Krok 4
 +
- je jasné, zda a jak byly stanovené úkoly splněny, případně proč byly nesplněny nebo
 +
  změněny (byly monitorovány a vyhodnocovány)
 +
- na monitorování a vyhodnocování se podílejí žáci – minimálně z Ekotýmu
 +
- monitorování a vyhodnocování je zaznamenáváno (do plánu činností nebo jiný
 +
  systém)
 +
- během realizace programu je vedena přehledná dokumentace
 +
 +
Krok 5
 +
- škola se zabývá environmentálními tématy ve výuce
 +
- do plánu EVVO jsou zapracována minimálně dvě témata Ekoškoly (ta témata, se
 +
  kterými škola pracuje ve svém plánu činností) - žáci jsou s tématy seznámeni, orientují se v      jejich problematice
 +
- výuka je propojená s praktickou realizací programu
 +
 +
Krok 6
 +
- tým seznámil ostatní žáky i učitele s programem Ekoškola (vědí o programu)
 +
- ve škole je viditelně umístěná nástěnka k programu
 +
- všichni ve škole byli seznámeni s výsledky analýzy, plánem činností, průběhem
 +
  monitorování a vyhodnocování, ekokodexem (minimálně umístěným na nástěnku
 +
  k Ekoškole)
 +
- tým se snaží po celou dobu o programu průběžně informovat i navenek (články,
 +
  www stránky, obecní nástěnka atd.)
 +
- na realizaci programu se určitou měrou podílejí i další učitelé a žáci
 +
- tým navázal spolupráci s nějakou vnější složkou (s rodiči, místním zastupitelstvem,
 +
  různými podniky, dalšími školami, místními organizacemi)
 +
- škola uspořádala Den činu nebo školní konferenci
 +
 +
Krok 7
 +
- na procesu formulace a tvorby ekokodexu se podíleli především žáci
 +
- ekokodex je zveřejněn v rámci školy
 +
- všichni ve škole mají o ekokodexu povědomí
 +
 +
Témata Ekoškoly
 +
.
 +
Odpady
 +
• je zavedeno fungující třídění odpadů, minimálně na úrovni papíru a plastů. Je
 +
zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř.
 +
nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola.
 +
• koše jsou dostatečně rozmístěny a jsou jasně označené
 +
• žáci, učitelé a další zaměstnanci odpad třídí
 +
• je vyřešeno dotřiďování odpadů a odvoz příslušnými firmami
 +
• žáci a zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využití
 +
  odpadu
 +
• škola upřednostňuje výrobky z recyklovaného papíru (sešity, obálky, kancelářský
 +
  papír)
 +
• ve škole se používá papír z obou stran a oboustranný tiskEnergie
 +
• je sledována spotřeba energie
 +
• žáci i zaměstnanci jsou informováni o opatřeních vedoucích k úsporám energie
 +
• žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie školy
 +
• jsou udržovány vhodné teploty v jednotlivých místnostech
 +
• ve škole jsou dodržovány zásady správného a efektivního větrání
 +
• je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů
 +
• zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími (tam, kde je to rozumné)
 +
• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání
 +
• škola preferuje spotřebiče energetické třídy A– B
 +
 +
Voda
 +
• je sledována spotřeba vody ve škole
 +
• ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody
 +
• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody
 +
• škola se snaží o postupnou instalaci šetrných systémů splachování na WC a
 +
  úsporných vodovodních baterií
 +
• žáci jsou informováni o zdrojích pitné vody pro školu, příčinách znečišťování, úpravě
 +
  pitné vody, čištění odpadních vod
 +
• dle možností jsou využívány ekologicky šetrné výrobky na úklid, případně v kuchyni
 +
 +
Prostředí
 +
• v prostorách školy je dostatek zeleně
 +
• o zeleň se alespoň částečně starají sami žáci
 +
• školní pozemek a zeleň ve škole jsou využity k ekopedagogickým účelům
 +
• ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně
 +
• žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy
 +
• žáci se podílejí na péči o vnitřní prostředí a okolí školy
 +
• škola pečuje o školní dvůr, zahradu, venkovní učebnu, skleník, hřiště, odpočinkový
 +
prostor, „koutek divočiny“ atd.
 +
 +
    Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji neprání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období 2 let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria.
 +
 +
    Program pro školy stejného či podobného rozsahu v České republice neexistuje. Síť ekologických středisek Pavučina nabízí školám v oblasti environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Jednotlivá střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů.
 +
Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány.
 +
 +
    
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
44

editací

Navigační menu