Změny

Řádek 1: Řádek 1:  
==Případová studie udržitelného podnikání==
 
==Případová studie udržitelného podnikání==
   −
Společnost Českomoravský cement, a.s. si plně uvědomuje zodpovědnost za ovlivňování okolního prostředí svou výrobní činností. Koncept udržitelného rozvoje tak představuje alternativní model rozvoje společnosti.  
+
Společnost Českomoravský cement si plně uvědomuje zodpovědnost za ovlivňování okolního prostředí svou výrobní činností. Koncept udržitelného rozvoje tak představuje alternativní model rozvoje společnosti.  
    
Při praktickém naplňování zásad udržitelného rozvoje se společnost řídí podle dlouhodobého programu, který vychází jak z cílů skupiny HeidelbergCement, tak z vlastního programu Českomoravského cementu.
 
Při praktickém naplňování zásad udržitelného rozvoje se společnost řídí podle dlouhodobého programu, který vychází jak z cílů skupiny HeidelbergCement, tak z vlastního programu Českomoravského cementu.
   −
Mezi hlavní aktivity společnosti v tomto směru patří ochrana přírodních zdrojů, které slouží jako základna pro činnosti Českomoravského cementu. Současně si společnost uvědomuje společenskou odpovědnost jak v lokalitách její působnosti tak vůči zaměstnancům.
+
Mezi hlavní aktivity společnosti v tomto směru patří ochrana přírodních zdrojů, které slouží jako základna pro činnosti Českomoravského cementu. Současně si společnost uvědomuje společenskou odpovědnost jak v lokalitách její působnosti tak vůči zaměstnancům. Ročně je tak věnována významná část celkových investičních prostředků na projekty se sníženým vlivem na životní prostředí.
Ročně je tak věnována významná část celkových investičních prostředků na projekty se sníženým vlivem na životní prostředí.
      
Mezi priority těchto programů patří:
 
Mezi priority těchto programů patří:
*rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby.
+
* rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby,
*dlouholetou snahou je také úspora neobnovitelných přírodních zdrojů. Využíváním alternativních materiálů a paliv Českomoravský cement nejen přírodní zdroje šetří, ale zároveň pomáhá ekologicky odstraňovat různé druhy odpadu, které by v mnoha případech končily na skládkách a zatěžovaly životní prostředí.
+
* dlouholetou snahou je také úspora neobnovitelných přírodních zdrojů, čímž (mimo šetření přírodními zdroji) pomáhá ekologicky odstraňovat různé druhy odpadu, které jsou mnohdy určeny k uložení na skládkách.
 +
 
 +
Uskutečněné aktivity v rámci rekultivace lomů:
 +
* cena Zelený most za rekultivace: společnost Českomoravský cement financovala rekultivaci oceněných lomů (viz www.tezebni-unie.cz),
 +
* zřízení naučné stezky v bývalých lomech (viz www.psh.ecn.cz),
 +
* spolupráce s výzkumnými ústavy v rámci projektu Paleontologický výzkum v lomu Mokrá.
    
Další významnou oblastí, které Českomoravský cement věnuje dlouhodobou pozornost, je ekologické chování při těžbě vápenců v lomech a důsledná rekultivace těch částí, kde již byla těžba ukončena. Řízení těžby a provádění rekultivačních prací v lomech vždy bere ohled na přítomná společenstva rostlin a živočichů a snaží se vytvářet podmínky pro jejich trvalou existenci. Lomy naší společnosti pro ně často vytvářejí dlouhodobá ekologicky stabilní útočiště.
 
Další významnou oblastí, které Českomoravský cement věnuje dlouhodobou pozornost, je ekologické chování při těžbě vápenců v lomech a důsledná rekultivace těch částí, kde již byla těžba ukončena. Řízení těžby a provádění rekultivačních prací v lomech vždy bere ohled na přítomná společenstva rostlin a živočichů a snaží se vytvářet podmínky pro jejich trvalou existenci. Lomy naší společnosti pro ně často vytvářejí dlouhodobá ekologicky stabilní útočiště.
 +
 +
Na poli sociální odpovědnosti ve vztahu k širšímu okolí společnost napomáhá k rozvoji regionů, ve kterých působí, poskytováním finančních prostředků, služeb nebo produktů. Příkladem takových aktivit mohou být:
 +
* Výbor dobré vůle – každoroční sponzorování vánočního benefičního koncertu,
 +
* Effeta – pravidelná finanční podpora zařízení pro lidi s mentálním postižením,
 +
* přestavba knihovny v Praze-Radotíně,
 +
* MU Brno – hlavní partner univerzity,
 +
* Talichův Beroun – tradiční hlavní sponzor,
 +
* Festival Špilberk – tradiční hlavní sponzor,
 +
* sál J. Dobrovského – významná finanční podpora na přestavbu sálu,
 +
* sponzor expedice NAMAK – geologický ústav AV ČR.
 +
 +
V konceptu udržitelného rozvoje hraje významnou roli rovněž "partnerství a komunikace" různých sektorů společenského dění. Společnost Českomoravský cement v tomto směru klade důraz na komunikaci s okolními obcemi, kdy jsou pravidelně pořádány setkávání vedení závodů s místními zastupiteli a dochází na nich k  výměně informací o vzájemném soužití firmy a jejího okolí. Otevřenost společnosti vůči širší veřejnosti je reprezentována konáním dnů otevřených dveří s možností seznámení se s výrobním prostředím a podmínkami. Ve spolupráci se školami se pak společnost účastní přednáškové činnosti, umožňuje konání exkurzí v cementárně a podporuje studentské konference.
    
==Informace o podniku==
 
==Informace o podniku==
22

editací