Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 7 288 bajtů ,  16. 5. 2014, 10:07
bez shrnutí editace
|dopad na žp = pozitivní
|dopad na komunitu = pozitivní
|další = Realizace projektů zabývajících se využitím místních zdrojů, úsporami energie, obnovitelnými zdroji energie a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí (kořenová čistírna odpadních vod (dokončená 1996), využívání solárních technologií pro ohřev vody i výrobu elektřiny (1997 2011), vytápění téměř celé obce dřevní štěpkou (uvedená do provozu 2000), šetrné veřejné osvětlení (2007), moštárna s bioprodukcí (funguje od 2000), pasivní dům seminárního Centra Veronica Hostětín (postaven v roce 2006), ukázková přírodní zahrada obci realizovány četné projekty zaměřené na rozvoj environmentálně a řada edukativních prvků, které doprovází tyto stavby.sociálně orientované místní ekonomiky
|kontakt = RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický institut Veronica
}}
==Podstata případu ==
* Co V malé bělokarpatské obci Hostětín s 250 obyvateli se stalojiž od počátku devadesátých let minulého století rozvíjely projekty zabývající se využitím místních zdrojů, úsporami energie, obnovitelnými zdroji energie a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Jednalo se o kořenovou čistírnu odpadních vod (dokončená 1996), využívání solárních technologií pro ohřev vody i výrobu elektřiny (1997 2011), vytápění téměř celé obce dřevní štěpkou (uvedená do provozu 2000), šetrné veřejné osvětlení (2007), moštárnu s bioprodukcí (funguje od 2000), pasivní dům seminárního Centra Veronica Hostětín (postaven v roce 2006), odkud ukázkovou přírodní zahradu a kam to vedlořadu edukativních prvků, které doprovází tyto stavby.* O co Modelové projekty v PS jde Hostětíně nevznikly z vnějšího popudu. Jsou výsledkem iniciativy jednotlivců, nevládních organizací a z jakého úhlu případ popisujememístní správy, které hledaly vyvážená řešení, snažily se o uplatnění ekologických principů v místních podmínkách. Série projektů byla zahájena výstavbou vegetační čistírny odpadních vod, jejíž prosazení bylo výsledkem kombinace potřeb ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti, vytrvalé práce starosty a okresního úřadu a expertní a osvětové aktivity občanského sektoru. Tato práce s sebou přinesla inovační impulz, který podnítil další rozvoj obce v duchu zásad udržitelného rozvoje. Společným jmenovatelem všech projektů pak byla mimo jiné spolupráce obce a neziskového sektoru a využití zkušeností, zejména ze zahraničí. V konečném důsledku pak ucelený soubor projektů v Hostětíně napomáhá na příkladu dobré praxe přiblížit, jak mohou vypadat budoucí udržitelná sídla. Cílem je obec, která se nachází na cestě k energetické soběstačnosti, se silnou a fungující místní ekonomikou, nezatěžující životní prostředí. Vrostlá do krajiny, vědomá si své kulturní historie a přívětivá ke svým občanům i přírodě.* Průběh (stručně)
==Aktéři – místní hráči==
* vyjmenovat a stručně popsat: roztříděni primárně podle vztahu k řešení = jejich zájmu a cíle:
'''pozitivní/negativníZO ČSOP Veronica''' dopad : iniciátor projektu. Dobrovolní ochránci přírody (Český svaz ochránců přírody) chtějí zachovat v Bílých Karpatech tradiční ovocnářství, postupně realizují dlouhodobý program výzkumu a mapování místního genofondu, výsadbu genofondových sadů a podporují zpracování místní ovocnářskou produkci. Výsledkem tohoto široce pojatého ovocnářského programu v Bílých Karpatech se stala stavba moštárny (Tetera 2006). ZO ČSOP Veronica vložilo energii do vytvoření projektových záměrů, jejich zpracovaní, podání a následné organizační činnosti, „projektového managementu“. '''Nadace Veronica''' vstoupila nejen v roli finančního partnera, ale též instituce s vazbami na žp nebo regionální rozvoj firemní prostředí a procesy potřebné pro úspěšné podnikání. '''Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat (předmět kauzyOS TBK) ''' – vzniklo ve spolupráci několika nevládních organizací a místních ekologických zemědělců v roce 1998. Cílem je stimulovat místní obyvatele k péči o přírodní zdroje, krajinu a druhovou rozmanitost Bílých Karpat. Formulovalace vize, která měla motivovat místní vlastníky k údržbě a rozvoji sadů prostřednictvím zpracování, odbytu a využití tradičních odrůd ovoce. '''Lucemburská nadace Hëllef fir d’Natur''' – spolupracuje s ZO ČSOP Veronica od r. 1989. Základem spolupráce je přenos zkušeností a adaptace inovativních přístupů k ochraně životního prostředí známých ze zahraničí pro podmínky v České republice. Pomoc při získání grantu na výstavbu moštárny od lucemburského Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zahraničí a potvrdzení úvěru od lucemburské etické banky Alterfinanz. Významná je role sponzorů, dárců a pomoc dobrovolníků (např. s rekonstrukcí moštárny a první výrobou moštu, s organizací Jablečné slavnosti atd.). '''Místní obyvatelé''' – podporují projekty (moštárna vytváří pracovní místa). Turisté – do Hostětína dnes přijíždí pro inspiraci '''odborná a laická veřejnos'''t z České republiky i dalších zemí. Příklad či „model Hostětín“ je využíván jako podpůrný argument při formulaci regionálních strategií i programů podpory udržitelného regionálního rozvoje, včetně programových dokumentů operačních programů financovaných Evropskou unií. '''Vysoké školy a experti''': Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, obor environmentální studia, a Fakulta ekonomicko správní - využívají moštárnu i další hostětínské projekty jako ukázkový příklad místní ekologické ekonomiky, čerpají data a zkušenosti pro práci studentů a doktorandů a zároveň poskytují nositelům projektu expertízu v oblasti lokální ekonomiky, případně podnikové ekonomiky a marketingu.
+ '''nevyhranění(ambivalentní)''', zdůraznit roli aktérů, pokud to lze identifikace: 1. iniciátora řešení a 2. toho, kdo má pravomoc rozhodnout
===Komunikace===
* mezi jednotlivými aktéry (mezi aktéremIniciativa zvenčí – aktivity nastartovány díky zaujatým jednotlivcům, který má moc rozhodnout a ostatními aktéry), stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat:(pro informační rámeček volíme tu variantu, která měla vliv na výsledek procesu, napřkteří prosadili přínos ekologického hospodaření. komunikace může zároveň být konfliktní i konstruktivní, ale pokud nedospěla k alespoň návrhu konsensuálního řešení, považujeme ji za primárně konfliktní)
Místní správa – od sedmdesátých let obec omezovala stavební uzávěra kvůli neexistenci čištění odpadních vod. Výstavba vegetační čistírny odpadních vod byla prosazena díky vytrvalé práci starosty a) probíhá/neprobíháokresního úřadu a expertní a osvětové aktivitě občanského sektoru.
bVstřícnost a pohostinnost vůči příchozím včetně studentů (modelový příklad určený k replikaci) konstruktivní/smíšená/konfliktní .
c) forma: tváří v tvář / zprostředkovaná (Místní dobrovolníci masivně zapojeni např. přes médiado přípravy Jablečné slavnosti, protestní akce která probíhá každý rok na konci září a je významnou propagační akcí všech hostětínských projektů.===Úloha vědy a vědců===Oboustranně výhodná spolupráce s Fakultou sociální studií Masarykovy univerzity, oborem environmentální studia a též Fakultou ekonomicko správní srážky znesvářených skupin se nepovažují za komunikaci tváří v tvář)využití jako modelový příklad sociálně a environmentálně orientované místní ekonomiky, a na druhé straně uplatnění expertizy.
===Úloha vědy Zkušenosti a vědců===* stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat: '''aktivní zapojení''' výsledky monitorování hostětínských projektů a procesů s nimi spojených spolu expertízou spolupracovníků ZO ČSOP Veronica kvalifikovaly tuto nevládní organizaci do pozice užitečného partnera akademických institucí v rozhodovacím procesu projektech zaměřených na spolupráci NNO a akademické sféry (ať už například projekt MOSUR – Mezioborová síť pro policy development v jeho zprostředkování nebo přímá účast na rozhodováníoblasti udržitelného rozvoje) / '''omezené zapojení''' , stejně jako pracoviště poskytující stáže studentům všech stupňů dodání informací, úloha poradců a konzultantů / '''bez možnosti zapojení, ovlivnění rozhodování''', nejsou přizváni (i když mají zájem)od bakalářského až po doktorský. V českém prostředí se v tomto ohledu jedná spíše o výjimečnou záležitost.
==Závěr==
* Popsat výsledný stav kauzy: dopady Hostětínská moštárna naplňuje definici sociálního podniku, neboť se zaměřuje i na cíle environmentální a cíle sociální. Konkrétně pak na životní prostředízachování krajinného rázu Bílých Karpat, region podporu ekologického zemědělství, pracovní místa a změnu spotřebních vzorců. Také vlastnická a řídicí struktura moštárny odpovídá kritériím společenské odpovědnosti při podnikání (Johanisova 2005). Moštárna zaměstnává jednoho místního občana na celý stálý úvazek a další čtyři místní obyvatele na částečné stálé úvazky. Společně se sezonními brigádníky moštárny vytváří 3 - 4 přepočtených pracovních úvazků. Část brigádníků přitom tvoří dlouhodobě nezaměstnané osoby. Přestože vznik moštárny iniciovala nezisková organizace, postupně se z ní stal ekonomicky soběstačný subjekt provázaný s místní komunituekonomikou. Realizované projekty byly pak úspěšné z ekologického hlediska, tak ale i z hlediska ekonomického. pozitivních Díky tomu získaly podporu místních obyvatel, neboť z jejich hlediska byly přínosy následující:*zaměstnanost a negativních aspektů URekonomické přínosy v lokálním měřítku* Pro potřeby informačního rámečku kategorizovat:zachování tradic a podpora sebevědomí („hrdost“ na místní specifika)*vznik četných propagačních materiálů o regionu, navazující aktivity, například naučné stezky*díky tomu zvýšení atraktivity regionu, příliv návštěvníků…
Existence moštárny přispívá k zachování biodiverzity bělokarpatských odrůd jablek. Ty tak zůstávají zachovány pro další generace. Moštárna zaručuje dobré výkupní ceny a) kauza dořešená/nedořešenámajitelé tak mají motivaci starat se opět o vysokokmenné ovocné odrůdy.
b) pozitivní/smíšený/negativní dopad na žp Úspěchu bylo dosaženo díky systematickému naplňování cílů, které si stanovila nevládní organizace. Přínosy moštárny z jejího hlediska jsou následující:*podpora a propagace ekologického zemědělství*zpracování místní ovocnářské produkce*zachování krajinného rázu a rozmanitosti*podpora místních obyvatel (zejména na ochranu žpdíky rozvoji místní ekonomiky a tvorbě pracovních příležitostí)*možnost šířit získané zkušenosti ve výukových programech
c) pozitivní/smíšený/negativní dopad Přestože vznik moštárny iniciovala nezisková organizace, postupně se z ní stal ekonomicky soběstačný subjekt provázaný s místní ekonomikou. Realizované projekty byly pak úspěšné z ekologického hlediska, tak ale i z hlediska ekonomického. Díky tomu získaly podporu místních obyvatel, neboť z jejich hlediska byly přínosy následující:*zaměstnanost a ekonomické přínosy v lokálním měřítku*zachování tradic a podpora sebevědomí („hrdost“ na místní komunitu (sociální = zda byl konflikt vyřešenspecifika)*vznik četných propagačních materiálů o regionu, navazující aktivity, přetrvávánapříklad naučné stezky*díky tomu zvýšení atraktivity regionu, nebo dokonce prohlouben či vyvstal nový)příliv návštěvníků…
* Podstatné a nepodstatné faktory, které ovlivnily současný stav
* Případně srovnání s obdobnými případy
==Odkazy/Literatura==
* (zde je možno rozšířit popis případu – Johanisova, Nadia. 2005. Living in the Cracks: A Look at Rural Society Enterprises in Britain and the Czech Republic. Dublin: FEASTA. http://www.feasta.org/documents/living_in_the_cracks/.* Labohý, Jan, ed. 2013. Co přinesly projekty v PS Hostětíně? 20 let na web je tak možno se soustředit na role aktérů)cestě k energetické soběstačnosti. 3., přepracované. Brno: Ekologický Institut Veronica. http://hostetin.veronica.cz/studie.* Tetera, Václav. 2006. Ovoce Bílých Karpat. Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.
{{MOSUR}}
1 336

editací