Editace stránky Posuzování vlivů na životní prostředí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 13: Řádek 13:
 
===Rozsah a předmět posuzování===
 
===Rozsah a předmět posuzování===
  
Podle zákona spadají do rozsahu posuzování všechny projekty, které by mohly mít negativní dopad na veřejné zdraví, rostliny a živočichy, [[ekosystém]]y, půdu, ovzduší, ale i na kulturní památky, přírodní zdroje nebo majetek. Oproti původnímu zákonu, ten stávající udává přesnější seznam konkrétních záměrů, které by měly být hodnoceny. Ty jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona a rozděleny do dvou kategorií podle závažnosti svého dopadu. První kategorie obsahuje záměry, které podléhají posouzení vždy. Jedná se například o rozsáhlé zásahy do krajiny jako je odlesňování nebo výstavba vodních nádrží, dále stavby silnic a dálnic, těžby nerostných surovin, průmyslové závody, cementárny nebo rafinerie. Druhá kategorie zahrnuje záměry, vyžadující zjišťovací řízení. Do ní spadají například potravinářské výroby, sklady, lanové a tramvajové dráhy či rekreační objekty a zařízení.
+
Podle zákona spadají do rozsahu posuzování všechny projekty, které by mohly mít negativní dopad na veřejné zdraví, rostliny a živočichy, [[ekosystémy]], půdu, ovzduší, ale i na kulturní památky, přírodní zdroje nebo majetek. Oproti původnímu zákonu, ten stávající udává přesnější seznam konkrétních záměrů, které by měly být hodnoceny. Ty jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona a rozděleny do dvou kategorií podle závažnosti svého dopadu. První kategorie obsahuje záměry, které podléhají posouzení vždy. Jedná se například o rozsáhlé zásahy do krajiny jako je odlesňování nebo výstavba vodních nádrží, dále stavby silnic a dálnic, těžby nerostných surovin, průmyslové závody, cementárny nebo rafinerie. Druhá kategorie zahrnuje záměry, vyžadující zjišťovací řízení. Do ní spadají například potravinářské výroby, sklady, lanové a tramvajové dráhy či rekreační objekty a zařízení.
  
 
Při posuzování záměru se hodnotí nejen současný stav dané lokality a přímý dopad výstavby na ni, ale i vlivy vzniklé během přípravy, výstavby, provádění a případného likvidování záměru.
 
Při posuzování záměru se hodnotí nejen současný stav dané lokality a přímý dopad výstavby na ni, ale i vlivy vzniklé během přípravy, výstavby, provádění a případného likvidování záměru.
  
 
===Průběh procesu EIA===
 
===Průběh procesu EIA===
Celý průběh řízení je v zákoně podrobně popsán. Proces zahajuje oznámení, které je povinna každá firma mající v plánu uskutečnit projekt spadající do některé z kategorií uvedených v příloze zákona, doručit příslušnému úřadu (případně [[Ministerstvo životního prostředí ČR|Ministerstvu životního prostředí]], jde-li projekt zasahující na území více krajů). Oznámení by mělo splňovat všechny náležitosti stanovené přílohou daného zákona č. 3: údaje o navrhovateli, o záměru, o životním prostředí v dotčeném místě, o vlivech projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, případně porovnání různých variant řešení. Pokud je splňuje, zajistí příslušný úřad do sedmi pracovních dnů zveřejnění informací na své úřední desce a na internetu a zašle toto oznámení všem dotčeným úřadům. Pro zveřejňování na internetu se využívá Informační systém EIA na adrese CENIA. Od tohoto okamžiku začíná plynout dvacetidenní lhůta, během které se může kdokoli k záležitosti vyjádřit. Připomínky, které by byly doručeny úřadu až po uplynutí této lhůty, není úřad povinen brát v potaz.
+
Celý průběh řízení je v zákoně podrobně popsán. Proces zahajuje oznámení, které je povinna každá firma mající v plánu uskutečnit projekt spadající do některé z kategorií uvedených v příloze zákona, doručit příslušnému úřadu (případně [[Ministerstvo životního prostředí|Ministerstvu životního prostředí]], jde-li projekt zasahující na území více krajů). Oznámení by mělo splňovat všechny náležitosti stanovené přílohou daného zákona č. 3: údaje o navrhovateli, o záměru, o životním prostředí v dotčeném místě, o vlivech projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, případně porovnání různých variant řešení. Pokud je splňuje, zajistí příslušný úřad do sedmi pracovních dnů zveřejnění informací na své úřední desce a na internetu a zašle toto oznámení všem dotčeným úřadům. Pro zveřejňování na internetu se využívá Informační systém EIA na adrese: http://eia.cenia.cz/eia. Od tohoto okamžiku začíná plynout dvacetidenní lhůta, během které se může kdokoli k záležitosti vyjádřit. Připomínky, které by byly doručeny úřadu až po uplynutí této lhůty, není úřad povinen brát v potaz.
  
 
Další krok procesu tvoří zjišťovací řízení. Probíhá na základě oznámení a obdržených vyjádření a má za cíl specifikovat informace, které budou požadovány v dokumentaci k záměru, případně určit zda budou vůbec vlivy na životní prostředí posuzovány. Tento druhý případ, kdy by záměr nemusel být vůbec posuzován, se týká projektů, které spadají do druhé kategorie v příloze zákona, tedy ty které vyžadují pouze zjišťovací řízení.
 
Další krok procesu tvoří zjišťovací řízení. Probíhá na základě oznámení a obdržených vyjádření a má za cíl specifikovat informace, které budou požadovány v dokumentaci k záměru, případně určit zda budou vůbec vlivy na životní prostředí posuzovány. Tento druhý případ, kdy by záměr nemusel být vůbec posuzován, se týká projektů, které spadají do druhé kategorie v příloze zákona, tedy ty které vyžadují pouze zjišťovací řízení.
Řádek 24: Řádek 24:
 
Na základě zjišťovacího řízení je zpracována dokumentace. Úřad má opět povinnost ji po obdržení zveřejnit a doručit příslušným úřadům, tentokrát do deseti pracovních dnů. Lhůta na doručení vyjádření k dokumentaci je stanovena na třicet dní.  
 
Na základě zjišťovacího řízení je zpracována dokumentace. Úřad má opět povinnost ji po obdržení zveřejnit a doručit příslušným úřadům, tentokrát do deseti pracovních dnů. Lhůta na doručení vyjádření k dokumentaci je stanovena na třicet dní.  
  
Na základě dokumentace se zpracovává posudek. Úřad zajistí zpracovatele posudku, tím je autorizovaná osoba, jejich seznam je uveden na webu [[Ministerstvo životního prostředí ČR|Ministerstva životního prostředí]] na adrese CENIA. Na zpracování posudku nesmí pracovat žádná osoba, která se podílela na oznámení nebo na dokumentaci.
+
Na základě dokumentace se zpracovává posudek. Úřad zajistí zpracovatele posudku, tím je autorizovaná osoba, jejich seznam je uveden na webu [[Ministerstvo životního prostředí|Ministerstva životního prostředí]] na adrese: http://eia.cenia.cz/eia/persons1.php. Na zpracování posudku nesmí pracovat žádná osoba, která se podílela na oznámení nebo na dokumentaci.
  
 
Zpracování může trvat maximálně devadesát dní, načež má opět úřad deset dní na zveřejnění, od jehož data běží třicetidenní lhůta na připomínky.
 
Zpracování může trvat maximálně devadesát dní, načež má opět úřad deset dní na zveřejnění, od jehož data běží třicetidenní lhůta na připomínky.
Řádek 36: Řádek 36:
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
*[[w:Vyhodnocení vlivů na životní prostředí|Vyhodnocení vlivů na životní prostředí na české Wikipedii]]
+
*[http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRY O posuzování vlivu na životní prostředí] na webu CENIA
*[[w:en:Environmental impact assessment|Environmental impact assessment na anglické Wikipedii]]
 
*[http://www1.cenia.cz/www/node/5 O posuzování vlivu na životní prostředí] na webu CENIA
 
 
*[http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp Informační systém EIA]
 
*[http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp Informační systém EIA]
*[http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi EIA stránky MŽP]
+
* [http://eia.arnika.org/ EIA na stránkách Arniky]
*[http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132560 Článek o EIA na obcan.ecn.cz]
+
* [http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132560/ Článek o EIA na obcan.ecn.cz]
 +
* Zákon 100/2001 Sb
  
===Literatura===
+
[[Kategorie:Udržitelné podnikání]] [[Kategorie:Informační nástroje podniků]]
 
 
*Bláha, K., Cikrt, M., 1996:  Základy hodnocení rizik, SZÚ Praha
 
*Dusík, J., Kouba, Z. 1994:  Principy posuzování vlivů na životní prostředí. PEAC Praha.
 
*Gremlica, T., 2002: Přehled  environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem  v oblasti ochrany životního prostředí ČR. Sborník pracovních  materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. MŽP Praha
 
*ISO 9000 - mezinárodní  normy řady
 
*ISO 14000 - mezinárodní  normy řady
 
*Löw, J. a kol. 1995: Rukověť  projektanta místního územního systému ekologické stability. Metodika  pro zpracování dokumentace. Nakladatelství Doplněk, Brno, MŽP ČR.
 
*Míchal, I., 1992: Ekologická  stabilita. MŽP ČR.
 
*Planeta 7/2004 Metodika  posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. MŽP 52 str.
 
*Říha, J. 1995: Hodnocení  vlivu investic na životní prostředí. Vícekriteriální analýza  a EIA. ACADEMIA Praha.
 
*Věstník MŽP 1996 z 15.9.  částka 3, č. 3 a 4.: Metodický pokyn odboru pro ekologické škody  MŽP - Kriteria znečištění zemin a podzemní vody, a Postup zpracování  analýzy rizika (Str. 10 a 20)
 
*Vyhláška Ministerstva  životního prostředí č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a  o úpravě některých otázek souvisejících s posuzováním vlivů  na životní prostředí
 
*Zákon č. 92/1992 Sb. O  převodu majetku státu na jiné osoby (a související vyhlášky a  metodické pokyny).
 
*Zákon ČNR č. 93/2004,  kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na  životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 
*Zákon ČNR 100/2001 Sb.  o posuzování vlivů na životní prostředí
 
*Zákon č. 76/2002 a 521/2002  o integrované prevenci a omezování znečištění ...
 
*Zákon ČNR 114/1992 Sb.  o ochraně přírody a krajiny (a související vyhlášky)
 
*Zákon č. 17/1992 Sb. o  životním prostředí
 
*Zákon č. 244/1992 Sb.,  o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní  prostředí.
 
 
 
[[Kategorie:Podnikání]] [[Kategorie:Informační nástroje podnikání]]
 
[[Kategorie:Právní nástroje v podnikání]]
 
[[Kategorie:Participace]]
 

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)