Předmět Manažerská zodpovědnost a etika

Z Enviwiki
Verze z 22. 2. 2019, 09:04, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<br /> ==== 3MA440/640 -  Manažerská zodpovědnost a etika ==== {| class="wikitable" |Název předmětu česky |Manažerská zodpovědnost a etika |…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


3MA440/640 -  Manažerská zodpovědnost a etika

Název předmětu česky Manažerská zodpovědnost a etika
Název předmětu anglicky Managerial Responsibility and Ethics
Garant Mgr. Dušan Kučera, PhD, MBA
Garantující pracoviště Katedra managementu
Forma výuky (prezenční, distanční*) Prezenční
Dotace hodin (př./cv.) 2/2
Vyučován v jazyce Čeština / Angličtina
ECTS kredity 6

Zaměření předmětu (česky):

Předmět předkládá látku k pochopení komplexní manažerské zodpovědnosti a etiky v podniku či jiné instituci v dlouhodobé perspektivě v oblasti ekonomické, společenské, environmentální s důsledky pro budoucí generace.

Předmět představí etickou výzvu pro podnikatelské a manažerské prostředí jakož i pro vysoké školy. Studenti se nejprve seznámí s dlouhodobými důsledky neetického jednání v českých a zahraničních firmách. Výuka poskytne teoretické základy a východiska pro zodpovědné myšlení, metodiku i používané modely aplikované manažerské zodpovědnosti a etiky.

Proces etického rozhodování je zasazen do patřičného filozofického rámce a porozumění jeho vývoje až po současnost. Předmět je zaměřen na ekonomické, finanční a manažerské obory, které patří do společenských oborů a souvisí se společenskou a právní zodpovědnosti firmy. Nedílnou součástí manažerské etiky je pochopení důležitého postavení manažera a podnikatele či manažera jako profilované osobnosti, která má za úkol vytvářet důvěryhodné hospodářské prostředí.

Výuka poskytne studentům východiska a kritéria pro zodpovědné etické chování v podniku pomocí moderních etických nástrojů, které jsou srovnatelné na mezinárodní úrovni. Výuka je zaměřena na schopnost rozlišování etických dilemat, postojů a jejich aplikaci v praxi.

Zaměření předmětu (anglicky):

The subject brings understanding of complex managerial accountability and ethical behavior in a company or other institution in the long term perspective. The subject introduces the Students will first get acquainted with the long-term consequences of unethical behavior in Czech companies and other European businesses. Tutorial will provide the theoretical foundations and bases for responsible thinking, methodology and models applied to managerial accountability regarding economic, social, environmental and long term oriented ethical behavior.

The ethical decision-making process is set to the proper philosophical framework and understanding its historical development. The course is focused on the economic, financial, and management scopes, which belongs to the social sectors and is related to the social and legal responsibility of the company. An integral part of the managerial ethics in business is the understanding of the important position of manager and entrepreneur or personality profile of managers, who has the task of creating a credible economic environment.

Tutorial will provide students with resources and criteria for responsible ethical behavior in business using modern ethical tools that are comparable at the international level. The instruction is focused on the ability to distinguish the ethical dilemmas, attitudes and their application in practice with regard to the need to build mutual trust, and long-term consequences of managerial control.

Výsledky učení (česky):

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti umět:

  • porozumět etické příčině manažerských selhání českých a zahraničních firem
  • objasnit dlouhodobý význam osobní zodpovědnosti manažera a podnikatele z pohledu hodnotové myšlení a etického rozhodování,
  • popsat postavení podnikatelské a manažerské etiky v rámci ekonomických, finančních oborů jako společenských věd
  • vysvětlit základní etické kategorie a perspektivy managementu budující důvěru
  • identifikovat etická dilemata, rozdíly mezi zodpovědným a nezodpovědným jednáním při podnikatelském rozhodování a manažerském řízení s ohledem na jeho dlouhodobou udržitelnost a celospolečenský kontext
  • vyhodnotit vizi, poslání a strategii firmy z pohledu etické dimenze,
  • implementovat etické principy do etického kodexu firmy
  • navrhnout a zdůvodnit vlastní stanovisko k základním etickým dilematům v podnikatelské a manažerské praxi.

Výsledky učení (anglicky):

Upon successful completion of this course, students will be able to:

·      understand the ethical collapse of managerial failures of Czech and foreign companies

·      clarify the long-term importance of the personal responsibility of manager and entrepreneur from the view of value system and ethical decision-making

·      describe the status of entrepreneurial and managerial ethics in the context of the economic, financial and environmental disciplines as social sciences

·      explain the basic ethical category, and a management perspective for building of mutual confidence

·      identify the ethical dilemmas, the differences between responsible and irresponsible behavior in business during decision-making process and management with regard to its long-term sustainability with its social context

·      evaluate vision, mission and strategy of the company from the perspective of ethical dimensions

·      implement ethical principles in the code of ethics om organizations  

·      justify the own opinion to the basic ethical dilemmas in business and managerial practice.

Obsah předmětu (česky) – může být i v členění podrobném (celky a podcelky s dotací hodin přednášek a cvičení):

1.      Význam předmětu

·      Aktuální etické výzvy kapitalistické společnosti doma i ve světě

·      Aktuální výzva pro univerzity a vysoké školy

·      Význam manažerské zodpovědnosti pro firmy a další instituce

2.    Dlouhodobá manažerská zodpovědnost

·      Vývoj etického myšlení v dějinách

·      Význam etických teorií a hodnotových kritérií v manažerské praxi

·      Metodické přístupy a modely etického chování (praktické příklady, rozhovory s

vybranými manažery)

·      Manažerská zodpovědnost (s ohledem na dlouhodobou udržitelnost v rámci

celospolečenského a environmentálního kontextu)

3.   Role manažerské osobnosti

·      Struktura osobnosti z hlediska hodnotového rozhodování

·      Limity racionalismu, empirismu, romantismu a freudismu

·      Zlaté pravidlo manažera (A: Adler, C.G. Jung, E. Frankl)

·      Kategorický imperativ manažera, problém svědomí.

4.  Etika v prostředí vědy

·      Smysl vědy (př. předmětu ekonomie jako společenské vědy s ohledem na přírodu)

·      Postavení podnikatelské etiky jako vědecké disciplíny

·      Postavení etiky v ekonomii a managementu

·      Vztah ekonomie a společenských nebo přírodovědných oborů

Zapomenutí nositelé Nobelových cen: G. Myrdal, Fr.v. Hayek, R. Schiller)

·      Etické limity neurovědy (svobodná vůle vs. predeterminace)

5. Nástroje a metody manažerské etiky

·      Hranice rozšířené utilitaristické etiky

·      Dlouhodobé důsledky korupce

·      Význam podnikové a společenské kultury pro etické rozhodování a řízení

·      Etická dilemata managementu a podnikové praxe

·      Etické nástroje (etické kodexy a jejich aplikovatelnost)

·      Téma udržitelnosti

6. Speciální etické postoje

·      Etika a podnikání  

·      Etika podnikového managementu

·      Etika a personalistika

·      Etika v prodeji a marketingu

·      Etika a účetnictví

·      Etika a finanční trhy (kapitálové trhy, banky a pojišťovny)

·      Etika auditu

·      Etický kodex podniku 

Obsah předmětu (anglicky) – může být i v členění podrobném (celky a podcelky s dotací hodin přednášek a cvičení):

1.     The importance of subject

·       Current ethical challenges of capitalist society both at home and in the world

·       Current challenge for universities of economics and finance

·       Importance of managerial responsibility for businesses and other institutions

2.     Long-term managerial responsibility

·       Development of ethical thinking in the history

·       Meaning of ethical theories and value criteria in the managerial practice

·       Methodological approaches and models of ethical behavior (case studies, interviews with selected managers)

·       Managerial responsibility (with regard to the long-term sustainability in the global and social context)

3.     Role of managerial personality

·       Structure of the personality in terms of decision-making

·       Limits of rationalism, empiristicism, romanticism and freudism

·       Golden rule of manger

·       Categorical imperative and conscience

4.     Position of ethics in science

·       Sense of science (economics as social science with regard on environment)

·       Status of business ethics as a scientific discipline

·       Position of ethics in economics and management

·       Relationship of economics and social sciences

Neglected nobelists: Fr. V. Hayek, G. Myrdal, R. Schiller

·       Ethical limits or neuroscience (Free will or free waves - predetermination?)

5.     Tools and methods of Business Ethics

·       Limits of utilitaristic ethics

·       Long-term consequences of corruption

·       Importance of corporate culture for ethical management

·       Management of ethical dilemmas

·       Ethical tools (ethical codes and their applicability)

·       Sustainability

6.     Special ethical positions

·       Ethics in Business

·       Ethics and human resources

·       Ethics in the sales and marketing

·       Ethics and accounting

·       Ethics and financial markets (capital markets, banks and insurance companies)

·       Ethics and Auditing

·       Ethical code in company

·      Ethical and social audit in company.


Způsob studia, metody výuky a studijní zátěž (počet hodin)

prezenční distanční
Účast na přednáškách 26 h
Příprava na přednášky 26 h
Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech 26 h
Příprava na cvičení/semináře/tutoriály 26 h
Příprava semestrální práce 26 h
Příprava prezentace 6 h
Příprava na průběžný test (testy) 8 h
Příprava na závěrečný test 12 h
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Celková pracovní zátěž (počet ECTS  * 26)     156 h


Způsoby a kritéria hodnocení

prezenční distanční
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 20%
Vypracování semestrální práce 15%
Prezentace 15%
Absolvování průběžného testu (testů) 20%
Absolvování závěrečného testu 30%
Absolvování závěrečné ústní zkoušky s předloženou literaturou
Celkem – maximum (100 % nebo 100 bodů)    100%
Literatura předmětu

Druh ISBN Název knihy Autoři Rok
D 978-047063994-8 Business Ethics. How to Design and Manage Ethical Organizations.                                      COLLINS, D.           2012
Z 978-047063994-8 Business Ethics. How to Design and Manage Ethical Organizations.                                      COLLINS, D.           2012
D 978-0-415-68264-0 Behavioural economics and business ethics, interrelations and applications                        RAJKO, A. 2013
D 978-0-19-960310-7 Accountants’ truth: knowledge and ethics in the financial world GILL, M. J. 2009
Z 978-80-245-2106-0. Základy etické odpovědnosti podniku Mathias Schüz

(D. Kučera – překlad a předmluva)

2015
Z ISBN 978-80-245-2121-3. Dlouhodobá podniková odpovědnost a etika v manažerském vzděláván M. Schüz, D. Kučera,                         I. Nový, 2015
Z 978-80-247-1621-3 Etické řízení ve firmě: nástroje a metody, etický a sociální audit.                                     PUTNOVÁ, A. SEKNIČKA, P. 2007
D 80-247-1589-9 Etika v podnikatelském prostředí.                                 DYTRT, Z. 2006
D 978-80-7298-480-0 Etické vztahy v ekonomice TROJAN, J. 2013