Nápověda:Případová studie

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vymezení

Případové studie jsou detailním rozborem jednoho nebo několika málo případů. Jedná se o zkoumání předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného kontextu. Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.[1] [2]

Smyslem případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům [1].

Případová studie může využívat aplikaci různých vědeckých metod (interview, studium dokumentů, statistická data, apod.) a výsledků, které tyto metody přináší, není to však její hlavní cíl.Případové studie jsou PRAKTICKÝM příspěvkem k danému tématu, jejich zpracování je založeno spíše na zkušenosti než na analýze či aplikaci nějaké teorie.

Co je případová studie:

"...komplexní příklad, který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu."[3]

"...popis konkrétních jevů , který v praxi demonstruje teoretické koncepty"[4]

...základ výzkumu, který se zabývá dílčími případy, není nutně založen na využití určitých výzkumných metod a "...soustřeďuje se na jednotlivé aktéry, záležitosti atd. za účelem jejich pochopení v přirozených podmínkách"Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho

...součást akčního výzkumu, jejímž cílem je zkoumat, jaká strategie funguje či nefunguje v konkrétním případě[5]

Současně případové studie shromažďují data a evidenci pro následné kritické zkoumání či analýzu (případové studie jsou často konceptualizovány jako forma výzkumu nebo jeho předběžná fáze).

Typy případových studiíChybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho [1]

 • Intrinsická – případová studie vytvořená jedincem, který chce lépe porozumět určitému případu, a řídí se zájmem o jeho zvláštní rysy; věnuje se případu jenom kvůli němu samému - tento případ nereprezentuje jiné případy, vztah k obecnější problematice nehraje roli
 • Instrumentální – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii)
 • Kolektivní – jde o komparativní výzkum při testování nějaké teorie; porovnává se více případových studií popisovaných současně; cílem je možnost teoretizovat o souborech případů. Kolektivní případové studie jsou základem naturalistické generalizaceChybná citace: Chyba v tagu <ref>; chybné názvy, např. je jich příliš mnoho
 • Některé případové studie reprezentují výjimečné aktivity nebo podniky s velkým inovačním potenciálem, takže nemohou být zahrnuty pod nějaký existující konceptuální rámec.
 • ...na druhé straně, jedinečné případy jsou podezřívány z toho, že fungují jako "korupční činitel" - poskytují nereprodukovatelná data nebo informace, které by mohly demonstrovat neexistující kvality - viz kritika metody případových studií s ohledem na jejich validitu a reliabilitu.

Psaní případové studie

Abyste napsali dobrou případovou studii, musíte:

 • vybrat konkrétní případ v určitém místě (mající ovšem povahu zkušenosti, kterou lze zobecnit)
 • stanovit si „výzkumnou“ otázku nebo otázky, na které se studie bude snažit najít odpověď – to pomáhá v komplexním případě soustředit pozornost na jednotlivé jevy
 • stanovit si způsob získání informací (dat), způsob práce s nimi či jejich použití v argumentaci, a způsob jejich interpretace (vztažený k výzkumné otázce)
 • shromáždit informace
 • při psaní zprávy (interpretaci informací) je třeba:
  • vystihnout povahu případu, hlavní problém, o který se v případové studii bude jednat
  • vyjádřit různé úhly pohledu (environmentální, kulturní, sociální, právní, ekonomický, estetický, jak jej vnímají dotčení aktéři) a vymezit jejich hranice nebo překryvy
  • zachytit kontext případu: najít informace o jeho širších (i historických) souvislostech; ilustrovat okolnosti
  • zachytit důležité vztahy a případně odkrýt příčinné souvislosti, které mají vliv na stav popisovaného případu
  • shrnout poznání vzhledem k položené výzkumné otázce (pokusit se zodpovědět otázku)
  • najít informace o dalších případech, které mohou daný případ doplnit či podpořit

Proces psaní je podobný jako v kterémkoli jiném případě psaní v akademickém žánru.

Pamatujte si

 • případovou studii píšete vždy s určitým cílem, který sledujete - psaní případových studií není prostým popisem situace
 • je důležité, aby názory všech aktérů, kteří potenciálně reprezentují odlišné politické aj. přístupy, byly zohledněny, a role těchto aktérů vymezena
 • mělo by být vysvětleno, jakou roli může hrát případová studie v situacích mimo její vlastní kontext

Užití případových studií

 • instrumentální – vede k ustavení předpisů, kritérií a norem
 • emancipační – poskytuje nápady, myšlenky, podporuje představivost, která může zaujmout vnější pozorovatele (využití podporující důležité procesy)


Aby popis případové studie mohl být dále využit např. jako modelový příklad, je třeba:

 • vybrat vhodný případ k popisu
 • využít relevantní informace ze zdrojů i z praxe
 • vést argumentaci metodicky
 • předložit jasné závěry, a to formou hypotéz pro další ověření

Psát o případové studii tedy neznamená pouze popisovat stávající situaci, je třeba dbát základních principů tohoto "žánru".

Charakteristiky výborné případové studie [2]

 • významnost: objevnost nebo neobvyklost pro běžného čtenáře, význam pro poznání obdobných případů (přínos pro teorii)
 • úplnost: vymezení hranic případu (případně jejich empirické potvrzení); získání dostatečně bohatých informací (dat); dovedení studie (výzkumu) do přirozeného závěru; vyčerpání problematiky
 • alternativní pohledy: poukázání na různá řešení, perspektivy, diskuse jejich oprávněnosti; poukázání na omezení studie; anticipace různých pohledů čtenáře na problém
 • dostatek relevantních a kritických informací: prokázání jejich platnosti a hodnověrnosti; vynechání nedůležitých údajů
 • čtivost zprávy: dostatečné přiblížení případu čtenáři, přitažlivost, nápadité a přiléhavé vyjadřování, zajímavá struktura

Zdroje

 • Průvodce procesem psaní případových studií krok za krokem - návod ukazuje, jak uspořádat a prezentovat informace. [6]
 • Aktivní učení - je založeno na využití případových studií[7]
 • Metoda výuky pomocí případových studií v přírodních vědách [8]
 • Výukové materiály využívající případových studií [9]
 • Výukové strategie: založené na využití případových studií [10]

Odkazy

 1. 1,0 1,1 1,2 Hendl, J. (2005) Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál. Praha. ISBN 80-7367-040-2. 104-116
 2. 2,0 2,1 Yin, R. K. (2009) Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. SAGE Publications. USA. ISBN 978-1-4129-6099-1.
 3. Fry H, Ketteridge S and Marshall S (1999) A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Kogan Page, Glasgow, pp408
 4. Davis, C. & Wilcock, E. (2003) Teaching Materials Using Case Studies. The UK Centre for Materials Education. Available from http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp
 5. Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research, 10(1), 7–21.
 6. Průvodce psaním případových studií. Schreyer Institute for Teaching Excellence.
 7. Učení pomocí případových studií http://cte.umdnj.edu/active_learning/active_case.cfm
 8. National Center for Case Study Teaching in Science, State University of New York at Buffalo: The Case Method of Teaching Science, http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/teaching/teaching.html
 9. Claire Davis and Elizabeth Wilcock: Teaching Materials Using Case Studies. UK Centre for Materials Education http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp
 10. Teaching Strategies: Case-based Teaching and Problem-based Learning. Centre for research learning and teaching, University of Michigan http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tscbt.html