Modernizační fond

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Střešní fotovoltaický systém

Modernizační fond je určen na podporu udržitelných technologií a jako nástroj Zelené dohody pro Evropu. Je zřízen dle Směrnie 2003/87/ES na období 2021–2030. Umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

V České republice byl pověřen implementací tohoto finančního nástroje Státní fond životního prostředí České republiky.

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • energetická účinnost,
 • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.[1]

Alokace Modernizačního fondu

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % celkových prostředků Modernizačního fondu.

Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž výnosy z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky).

Období čerpání prostředků z Modernizačního fondu v ČR

Čerpání prostředků z Modernizačního fondu je možné do roku 2030. První standardní výzvy z Modernizačního fondu by měly být vypsány v dubnu 2021.[2]

Mechanismus nastavení implementace Modernizačního fondu, rozvržení jeho alokace do oblastí, které mají přispět k naplnění klimatických cílů České republiky, a další zastřešující informace jsou uvedeny v Obecném programovém dokumentu pro implementaci Modernizačního fondu v České republice.

Alokace Modernizačního fondu

Alokace Modernizačního fondu do jednotlivých oblastí byly na začátku roku 2021 stanoveny takto:[3][4]

HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (26 %)

Podporované jsou

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

 • obnovitelné zdroje energie,
 • energetické využití odpadu,
 • zemní plyn,
 • elektrickou energii (elektrokotel),
 • odpadní teplo.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).

Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice (38,7 %)

Podporovány jsou:

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • fotovoltaické elektrárny (FVE),
 • geotermální zdroje energie.

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • větrné elektrárny (VTE),
 • malé vodní elektrárny (MVE).

Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (13,3 %)

Podporovány jsou

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (6 %)

Podporovány jsou:

Opatření v energetických hospodářstvích podniků:

 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby ener­gie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástro­jů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementa­ce nástrojů energetického managementu,
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.

Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů.

Využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva).

Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Snížení energetické náročnosti budov.

Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků).

Zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, insta­lace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

Zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regu­lace, chytré systémy řízení osvětlení).

Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství).

Vodíkové aplikace.

TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (3,5 %)

Podporovány jsou

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Podpora čisté mobility pořizováním:

 • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy (5 %)

Podporovány jsou:

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a ba­teriové trolejbusy veřejné dopravy,
 • výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vo­dík, bioCNG/LNG).

Podpora čisté mobility pořizováním:

 • silničních vozidel veřejné dopravy s alternativ­ním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
 • osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (4 %)

Podporovány jsou:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
 • Snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie.
 • Výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.
 • Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
 • Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy.
 • Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

KOMUENERG – Komunitní energetika (1,5 %)

Podporovány jsou:

 • Podpora vzniku komunitních energetických společenství.
 • Optimalizace konečné spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využí­vajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních bioplynových stanic zpra­covávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
 • Systémy využívající skládkové plyny.
 • Systémy akumulace elektrické a tepelné energie.
 • Zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.
 • Instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace).
 • Výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

IGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení (2 %)

Podporovány jsou:

Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení.

Modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst.

Regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení.

Automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.

Související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské in­frastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:

 • alternativních pohonů v dopravě,
 • instalaci prvků inteligentních dopravních systé­mů a optimalizaci dopravy,
 • inteligentních systémů nakládání s odpady,
 • optimalizace využití energie a vody.


Odkazy

Reference

 1. Modernizační fond. www.sfzp.cz [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 2. Česko je na změnu energetiky připravené, ukázal obrovský zájem o Modernizační fond. Začátkem dubna odstartují první ostré výzvy. www.sfzp.cz [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 3. Česko kráčí k čistší energetice. Vláda schválila program pro Modernizační fond. www.sfzp.cz [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 4. Programy podpory. www.sfzp.cz [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyLogo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.