Lidská práva v Evropské unii

Z Enviwiki
(přesměrováno z Lidská práva)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

EU se aktivně zasazuje o respektování lidských práv a základních svobod ve světě. Ochrana lidských práv a základních svobod je jedním ze základních principů, na nichž je EU postavena. EU se v tomto ohledu řídí základními principy chápání lidských práv a základních svobod: principem univerzality, principem vzájemné závislosti a nedělitelnosti.

Hlavními aktéry v rámci politiky lidských práv EU (mimo členské státy EU) jsou Evropská Rada, Rada EU a EK, přičemž nelze zapomínat ani na roli EP, Evropského soudního dvora a Evropského ombudsmana. EU využívá i služeb Monitorovacího centra EU pro rasismus a xenofobii se sídlem ve Vídni. EU při implementaci své politiky spolupracuje aktivně s nevládními subjekty jak ze zemí EU, tak i z třetích zemí. Kompetence v oblasti lidských práv jsou rozloženy mezi členské státy a ES, a aktivity politiky lidských práv a základních svobod se dotýkají všech tří pilířů EU. Mezi kompetence ES patří některé aspekty související s diskriminací, rasismem a xenofobií. Aktivity ES v oblasti lidských práv jsou financovány z rozpočtu ES (nařízení č. 975/1999 a 976/1999 – finanční alokace ve výši přes 100 mil. € ročně) a také z EDF. EU od počátku 90. let minulého století rovněž vkládá do všech obchodních a/nebo kooperačních smluv uzavíraných se třetími zeměmi tzv. klausuli o lidských právech, při jejímž porušení pozbývají některé části smlouvy platnost (jedná se hlavně o finanční pomoc ES třetí zemi nebo zemím).

Základní principy lidských práv jsou zakotveny ve Smlouvě o EU (čl. 2, 6, 7 – platné uvnitř EU a čl. 11 – platný pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU – a čl. 177 platný pro politiku rozvojové spolupráce ES) a jsou také předmětem sekundární legislativy ES. Za zmínku stojí i Charta základních práv EU z prosince 2000, která se stala součástí Evropské ústavní smlouvy (dále jen EÚS) a jenž, v případě vstupu EÚS v platnost, se stane právně závaznou. EU při definování své politiky směřující k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod vychází rovněž z mezinárodně platných dokumentů. Mezi ně patří Deklarace lidských práv z roku 1948, Mezinárodní úmluva o občanských i politických právech a Mezinárodní úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních právech z roku 1966, jakož i Evropská konvence o lidských právech z roku 1950.

Zdroje

Gombala, Ivo (2006) Koncepce politiky a praxe EU. In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 – 2007. pp 147–160. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>

Odkazy

Související stránky

Evropská unie

Bližší informace o cílech politiky EU v oblasti lidských práv a základních svobod, jakož i jejích nástrojích

Externí odkazy