Otevřít hlavní menu

Udržitelný vztah lidí a ekosystémů je v zájmu nejen přírody a ekosystémů, ale má nezanedbatelný vliv i na kvalitu lidského života. Všechny země a komunity zápolí s výzvou uspokojování rostoucích potřeb potravin, čisté vody, zdraví a zaměstnanosti. Lidské zájmy jsou tak přímo nebo nepřímo provázány se světovými ekosystémy. Aby se spektrum výhod poskytovaných lidské společnosti nezmenšovalo, měl by ekonomický růst a sociální rozvoj být v rovnováze s potřebami ochrany prostředí. Předpokladem lidského rozvoje se tak stává vědecké poznání, které vychází z reálných potřeb a týká se vazeb mezi ekosystémy. V rovině praktické jsou tyto snahy podporované nezbytnými nástroji, institucemi, organizacemi a technologiemi.

Tímto pojmem je míněn kontinuální opak chudoby; ta je zase definována jako „vyslovený nedostatek blahobytu“. Prvky určující "pohodu" jsou podle zkušeností a vnímání lidí závislé na situaci a odrážejí místní geografické, kulturní a ekologické podmínky. Vždy však mezi ně patří základní předpoklady pro spokojený život jako je svoboda a možnost volby, zdraví, dobré sociální podmínky a bezpečnost.

V posledních desetiletích se množí důkazy o stále rostoucích negativních dopadech antropogenní činnosti na ekologické systémy v celém světě. Vznikají obavy z územních i časových důsledků ekosystémových změn, které jsou pro člověka nežádoucí. Změny ekosystémů ovlivňují životní úroveň lidí následujícími způsoby:

  • Ekologickou bezpečností myslíme minimální úroveň ekologických zásob, potřebnou k zajištění udržitelného toku ekosystémových služeb. Je ovlivňována jak změnami v poskytování služeb, které ovlivní dodávky potravy a jiného zboží a zvýší pravděpodobnost konfliktů kvůli ubývání zdrojů, tak změnami v regulačních službách, které mohou mít vliv na frekvenci a rozsah záplav, sucha, sesuvů půdy nebo jiných katastrof. Bezpečnost může být ovlivněna také změnami kulturních služeb, jako například tam, kde ztráta důležitých ceremoniálních nebo spirituálních atributů ekosystémů přispívá k oslabení sociálních vztahů v komunitě. Tyto změny naopak ovlivňují materiální blahobyt, zdraví, svobodu a možnost volby, bezpečnost a dobré sociální vztahy.
  • Přístup k základním předpokladům spokojeného života úzce souvisí jak s poskytováním služeb, jako je produkce potravy či tkanin, tak s regulačními službami, včetně čištění vody.
  • Zdraví je úzce provázáno s poskytováním služeb, jako je produkce potravin, ale také s regulačními službami, včetně těch, které ovlivňují šíření hmyzu přenášejícího nemoci a výskyt dráždidel a patogenních látek ve vodě a ve vzduchu. Zdraví může být provázáno také s kulturními službami prostřednictvím rekreačních a duchovních přínosů.
  • Sociální vztahy jsou závislé na změnách kulturních služeb, které ovlivňují kvalitu lidských zkušeností a prožitků.
  • Svoboda a možnost volby jsou většinou podloženy existencí ostatních složek životní úrovně, a jsou tedy ovlivňovány změnami v poskytování statků a regulačních nebo kulturních služeb ekosystémů.

OdkazyEditovat