Integrovaný výběr stavebních postupů a stavebních materiálů

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Výběr stavebních postupů a stavebních materiálů pro nízkoenergetickou stavbu je veden dvěma požadavky: dodržováním zásad ochrany životního (vnějšího) prostředí na straně jedné a vytvořením zdravého a pohodlného vnitřního prostředí na straně druhé.

Výběr stavebních postupů a stavebních materiálů by měl respektovat tři podmínky/zásady:

 • podmínku adaptability a trvanlivosti stavby;
 • zásadu, že výběr stavebních postupů podmiňuje výběr stavebních materiálů;
 • skutečnost, že pro některé stavební postupy není na výběr mnoho stavebních materiálů

Adaptabilita a trvanlivost

Při zpracovávávání konceptu stavby je třeba:

 • vzít v úvahu, zda je stavba určena k jedinému specifickému způsobu využívání nebo by měla být využitelná více způsoby,
 • zvolit životnost stavby, ta může být krátká (asi 25 let), střední (asi 50 let) nebo dlouhá (více než 75 let),
 • vzít v úvahu flexibilitu vnitřních prostor stavby pro adaptaci na vývoj způsobů využívání budovy,
 • Vývojové možnosti částí budovy pro integraci inovací zlepšujících výkon stavby.

Volba životnosti stavby

Životnost/trvanlivost stavby vyplyne z rozhodnutí přijatých v průběhu koncipování stavby. Stavba bude trvanlivá, jestliže bude splněna dvojí podmínka:

 • její údržba bude jednoduchá a bude správně prováděna a
 • stavba bude přizpůsobena způsobům užití.

Pokud se výrazně změní způsob užití stavby, nebo je stavba příliš poškozena, může se stát nevhodnou. Existují pak dvě možnosti:

 • Adaptace (vylepšení, renovace) stavby, tzn. realizace úprav jdoucích nad rámec nutné údržby stavby a vybavení;
 • Rozebrání nebo demolice budovy a její nahrazení novou stavbou.

Dopady na životní prostředí obou možností se mohou výrazně lišit. Je tedy třeba vybrat tu možnost, která je při stejné kvalitě využívání, zdraví a pohodlí méně škodlivá pro životní prostředí.

Celková roční škodlivost stavby představuje složený indikátor umožňující směrovat rozhodování při koncipování budovy, při její přestavbě nebo při její demolici a následném nahrazení jinou stavbou. Vybrána by měla být ta možnost, pro kterou je celková roční škodlivost nejnižší.

Stavební postupy

Existují dva druhy stavebních postupů:

 • Klasické Mokré stavební postupy pro hrubou stavbu,
 • Suché stavební postupy pro hrubou stavbu, při nichž se na staveništi nepoužívá cement;

Mokré stavební postupy znamenají větší variabilitu výrobků použitelných pro hrubou stavbu. Způsob, jímž realizujeme strukturu stavby (trámové nosníky, sloupy a nosné zdi), ostatní povrchy obalu stavby a vnitřní zdi mohou mít vliv na volbu stavebních produktů. Použití určitého stavebního postupu představuje určitou spotřebu surovin a může na staveništi působit více či méně škodlivě.

Některé stavební postupy je dále těžké realizovat z důvodu lokality stavby, protože je k nim potřeba průmyslových prvků, které nejsou vyráběny v rozumně blízkém okolí, nebo znalostí, kterými místní řemeslnící nedisponují.

Výběr stavebních materiálů

Běžně používané stavební materiály představují různé nevýhody.

 • Využívají neobnovitelné suroviny, jejichž dodávky mohou být do budoucna stále problematičtější (pokles zásob v místě těžby nebo obtíže s otevřením nových nalezišt nebo s přístupem k nim).
 • Jejich výroba je náročná na energii a znečišťuje ovzduší, vodu a půdu
 • Jejich použití vyžaduje doplňkové produkty znečišťující životní prostředí.
 • Jejich použití působí škodlivě na staveništi.
 • Mohou snížit možnosti ekologického managementu budovy (řízení energie, vody a odpadů) a snížit pohodlnost užívání stavby (pohodlí co do vlhkosti, tepla, hluku, zápachu, pohledu).
 • Jejich použití s sebou nese produkci odpadů více či méně obtížně využitelných (zpětné převzetí, energetické zhodnocení, využití v zemědělství) a odpadů více či méně upravitelných s cíle snížit objem konečného odpadu (odpady které nelze než skládkovat).

Lze tedy mluvit o vnitřní a vnější environmentální kvalitě produktů: vnitřní – související s dopady produktů na vnější prostředí, a vnější – související s tím, jak produkt ovlivňuje možnosti ekologického managementu stavby a pohodlí při jejím využívání.

Odkazy

Materiálová oblast

Komereční odkazy