Implementační plán ze Světového summitu o udržitelném rozvoji

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Implementační plán ze Světového summitu o udržitelném rozvoji (známý také pod pod označením Implementační plán z Johannesburgu) je dokument zabývající se udržitelným rozvojem, který přijala Organizace spojených národů na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (známý také pod názvem Summit země 2002). Summit se konal v jihoafrickém Johannesburgu v roce 2002 ve dnech 26. srpna - 4. září.

Dalším schváleným dokumentem vzešlým z tohoto summitu je Johannesburgská deklarace o udržitelném rozvoji (zkráceně Johannesburgská deklarace). Z pohledu České republiky lze Implementační plán označit za úspěšný, neboť v něm: ,,...byly potvrzeny všechny formulace týkající se vzdělávání a vědy, které ČR v průběhu přípravného procesu i na vlastním Summitu prosazovala. Byla schválena jedna partnerská iniciativa předložená ČR (tzv. Visegrádská letní škola rozvojové pomoci) a ke dvěma významným iniciativám se ČR připojila (k iniciativě environmentálního partnerství Východ-Západ předložené EU, Gruzií a Ukrajinou a k britské environmentální iniciativě z oblasti energetiky).”[1]

Význam

Implementační plán navázal na dokumenty z Ria de Janeira (Agendu 21 a Deklaraci konference OSN o životním prostředí a rozvoji). Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů mezinárodního významu, který se zabývá nejen teoretickou stránkou udržitelného rozvoje, zhodnocením dosavadních výsledků, ale i obecnými návrhy na jeho praktickou implementaci do národních a mezinárodních strategií udržitelného rozvoje.

Nekonkretizuje však jednotlivá opatření a nenavrhuje konkrétní účinná řešení. Protože se jedná o dokument měkkého právního významu (tzv. soft law), neušel tradiční kritice pro svou právní nevymahatelnost, která provází podstatnou část dokumentů vzešlých z mezinárodních konferencí OSN. Udržitelný rozvoj je v dokumentu chápán jako holistická koncepce. Hlavní důraz se neklade na jeho environmentální aspekt, nýbrž na symbiózu všech pilířů - environmentálního, sociálního a ekonomického. Význam summitu nespočíval pouze v přijetí výše uvedeného usnesení, ale i v setkání rozličných zájmových skupin a rozproudění diskuzí na téma udržitelného rozvoje, které pokračovaly i po skončení summitu.

Struktura

Dokument je strukturován do úvodní části a deseti základních součástí. První část se zabývá vymýcením chudoby; druhá pojednává o změně neudržitelných vzorců spotřeby a výroby; třetí se zaměřuje na ochranu a řízení základny přírodních zdrojů pro hospodářský a sociální rozvoj; čtvrtá pojednává o udržitelném rozvoji v globalizujícím se světě; pátá se zabývá problematikou zdraví a udržitelného rozvoje; šestá prezentuje aspekty udržitelného rozvoje malých ostrovních států; sedmá nastiňuje problémy a možná řešení spjatá s udržitelným rozvojem Afriky; osmá pojednává o dalších regionálních iniciativách (zejm. v Latinské Americe, Karibiku, Asii a Tichomoří a EU); devátá část navrhuje prostředky implementace; a desátá završující část dále rozpracovává možnosti institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj (v jednotlivých podčástech se zabývá cíly udržitelného rozvoje; posilováním institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni; úlohou valného shromáždění OSN; úlohou hospodářské a sociální rady, úlohou a funkcí Komise pro udržitelný rozvoj; úlohou mezinárodních institucí; posilováním institucionálních opatření pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni; posilováním institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj na národní úrovni; účastí hlavních zájmových skupin).

Odkazy

Reference

Literatura

  • Johannesburg Declaration on Sustainable Development and Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development: the final text of agreements negotiated by governments at the World Summit on Sustainable Development, 26 August-4 September 2002, Johannesburg, South Africa. New York: United Nations Dept. of Public Information, 2003. 88 s.

Externí zdrojeTato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->