Globální výchova

Z Enviwiki
Verze z 24. 3. 2011, 10:14, kterou vytvořil Ondrap (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Filosofickým východiskem globální výchovy je systémové chápání světa. A to z hlediska přírodního, prostoru a času i z hlediska lidského. Vidí jevy, věci a skutečnosti vzájemně propojené, ovlivňující se. Objevuje se již na počátku 20. let. Podstatou globální výchovy je komplexní odpovědnost a směřování k trvalé udržitelnosti života na zemi s ohledem na rozvoj společnosti v souladu se životním prostředím. Proto také velkou část globální výchovy tvoří ekologická výchova. Pro globální výchovu je středem pozornosti dítě, a to jako součást světa, osobnost člověka vidí jako vnitřně přirozeně tvořivou, s jedinečnými fyzickými, duševními, intelektuálními a emočními schopnostmi a potřebami = přistupujte k člověku jako jedinečné individualitě.

Globální výchova je proces všestranně aktivní, celoživotní, s centrální úlohou lidské zkušenosti.

Základní principy globální výchovy:[editovat | editovat zdroj]

 • vzdělání pro rozvoj člověka s důrazem na všelidské hodnoty demokracie a humanity
 • respektování žáka jako člověka a jeho individuality, úcta k němu, vzájemné učení a ovlivňování
 • centrální úlohu má zkušenost
 • systémové pojetí výchovy a vzdělávání
 • nová role učitele a vzdělávacích institucí
 • svoboda výběru
  • nutné společné všeobecné vzdělání - porozumění, zachování lidské kultury a je podmínkou demokracie
  • ke společnému všeobecnému možnost dalšího volitelného vzdělání
  • svoboda volby zvyšuje zodpovědnost za vlastní chování a rozvoj
 • vzdělání jako účast na demokracii
  • učí se demokracii jako její přímí účastníci, nikoli jen z teorie
  • život v rodině, škole, třídě i mezi přáteli je spravován demokraticky na principu společného rozhodování
 • vzdělání pro globální občanství - světoobčanství - multikulturní a interkulturní orientace, poznání různých kultur , zvyků a problémů
 • vzdělání pro uvědomělou péči o zemi
  • kontakt s přírodou při hrách, vycházkách a výletech, při sportu, ale i prostřednictvím vědeckých přístrojů
  • učit se přírodu pozorovat, naslouchat jí, přemýšlet o ní
  • důležitá vlastní účast na zvelebování svého okolí
 • duchovní rozměr ve výchově a vzdělání
  • rozvíjí pocit sounáležitosti, lásky a porozumění pro potřeby druhých; směřuje k rozvíjení empatií a soucitu
  • cílem je pocit sounáležitosti k přírodě i šetrnosti k neživým výtvorům přírody i člověka

Principy[editovat | editovat zdroj]

Ačkoli pojem globální výchova je poměrně nový, spojuje v sobě dva směry pedagogické teorie a praxe: První z nich, v jehož centru stojí pojem planetární vědomí, hovoří o respektování principu "jedné Země", v souladu s nímž musíme zájmy jednotlivých států vnímat s vědomím potřeb celé planety. Úkolem vzdělávání je utvářet osobnost člověka, který toleruje lidi z jiných kultur, s jiným vyznáním a světovým názorem a váží si jich. Tento myšlenkový směr vznikl ve Velké Británii.

Druhý směr zdůrazňuje ústřední postavení dítěte. Osou tohoto směru je názor, že děti se učí nejlépe tehdy, podporujeme-li je v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Cíle a metodika globální výchovy z Wikipedie

Člověk v tísni - společnost při ČT, o. p. s. (2004): Jeden svět na školách

Dlouhá, R., Nádvorník, O.: Inspirace k realizaci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).

Horká, H. Výchova pro 21. století. Globální výchova v podmínkách české školy. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-85-0.

Hruška, J. Globální výchova - cíle

Sylabus kurzu Globální výchova

Varianty.cz: Další náměty

Literatura ke globální výchově[editovat | editovat zdroj]

Ehl, M. (2002): Globalizace pro a proti. Praha: Academia.

Nádvorník, O., Volfová, A. (eds.) (2004): Společný svět, příručka globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, o.p.s.

Pike, G., Selby D. (2000): Cvičení a hry pro globální výchovu. [Díl] 1. Z anglického originálu přeložil Milan Caha. Praha: Portál. ISBN 80-7178-369-2.

Pike, G., Selby, D. (2000): Cvičení a hry pro globální výchovu. [Díl] 2. Z anglického originálu přeložil Milan Caha. Praha: Portál.

Caha, M: Vybraná bibliografie ke globální výchově. Připraveno pro pro dílny Základy globální výchovy

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]