Ekoškola

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení.

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program enviromentální výchovy pro žáky základních a středních škol.

Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování osob se školou spjatých (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Ekoškola vede aktéry ke vzájemné spolupráci a tak k dosažení cíle.

V rámci tohoto projektu žáci se učí o enviromentálních tématech a usilují o vytvoření školy, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Všichni aktéři školního kolektivu usilují o minimalizaci produkce odpadů, o jejich třídění, o minimalizace spotřeby energií a vody. Cílem programu je také zlepšování životního prostředí v okolí škola a v místní oblasti. Po dosažení určených limitů je škole udělen mezinárodní titul EKOŠKOLA, tím škola získá vlastní logo a vlajku.

V České republice koordinuje tento projekt Sdružení TEREZA.

Metodika

Součástí tohoto projektu je metodika, která je podstatou projektové činnosti. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. Má celkem 7 kroků:

1. krok - založení pracovního týmu Ekoškoly

Založení pracovního týmu je praktickým vyjádřením společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování. Členové týmu program Ekoškola koordinují a podílejí se na plnění všech další kroků.

2. krok - analýza ekologického stavu školy

(podrobně viz. příloha 1)

Analýza ekologického stavu školy je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech: odpady, energie, voda a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy.

3. krok - plán činností

Plán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou do plánu zahrnuty, mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.

4. krok - monitorování a vyhodnocování

Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává programu Ekoškola důvěryhodnost. Klade důraz na průběžnou kontrolu, zda škola v programu postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují. Myslete na vyhodnocování výsledků již při plánování aktivit.

5. krok - environmentální výchova ve výuce

Program Ekoškola je založen na tomto principu: témata EV, kterým se žáci věnují ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve škole sice učí, ale brzy to zase zapomenou.

6. krok - informování a spolupráce

Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech uvnitř školy i navenek. K tomuto účelu se dají využít nástěnky, školní časopis nebo webové stránky školy. Nejlépe se zviditelníte uspořádáte-li výstavu, celoškolní Den činů nebo napíšete do místního či regionálního tisku. Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči či jinými možnými podporovateli.

7. krok - ekokodex

Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.

2. Síť škol v České republice

  K celé síti projektu EKOŠKOLA je k roku 2007 zapojeno zhruba 20.000 škol. V České republice je to kolem 215 škol. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP. 

Zkušenosti z našich škol ukazují na dvě hlaví přednosti při zapojení se do projektu. A to:

1) Škola díky uskutečněným opatřením šetří své finanční prostředky na provoz (úspora

 ve výdeji energií)

2) Celý projekt podporuje a doplňuje současnou reformu školství. Školy naplňují

 průřezové téma Environmentální výchova, rozvíjí u žáků klíčové kompetence, 
 zlepšují vzájemnou spolupráci a komunikace mezi žáky, učiteli, rodiči.
 Projekt přináší spoustu další „vedlejších“ efektů. Žáky motivuje k učení a k zájmům, podporuje vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí, jednání má vliv na širší komunitu v oblasti, kde škola sídlí (obec, městská část), škola s mezinárodním titulem EKOŠKOLA získává prestiž, rozvíjí spolupráci s ostatními školami zapojenými do projektu (a to i v mezinárodním měřítku).

Školy se do projektu zapojují podáním přihlášky Sdružení TEREZA. Po obdržení pracovních a metodických materiálů začnou školy postupovat podle 7 metodických kroků. Školy mohou o titul zažádat až po splnění určených kritérií, které jsou v návaznosti na 7 metodických kroků. Jsou to tyto:

Krok 1 • tým se schází v kompletním složení minimálně jednou za dva měsíce • v týmu jsou zastoupeny alespoň tři zájmové skupiny (zástupci žáků, učitelů a jedna

 další skupina)

• tým pořizuje zápisy ze schůzek • tým plní své úkoly – zajišťuje realizaci dalších 6 kroků, funguje dobrá spolupráce • žáci se přímo podílejí na realizaci některých kroků a rozhodování, přebírají

 odpovědnost za dílčí úkoly

Krok 2 - analýza pokrývá všechny 4 povinné oblasti – odpady, energie, voda, prostředí školy - analýzu prováděli především žáci - analýza je zaznamenána do podoby jasného a srozumitelného výstupu

 seznamujícího s výchozím stavem školy

- na zpracování výsledků analýzy se podíleli žáci – minimálně z Ekotýmu - analýza je zpracována ve všech oblastech alespoň v takovém rozsahu, jako

 v Pracovních listech Ekoškola

Krok 3 - celý Ekotým spolupracoval při sestavování plánu (alespoň učitelé a žáci) - plán úzce navazuje na výsledky analýzy - plán je logicky a srozumitelně uspořádán (úkoly na sebe navazují, směřují k realizaci

 náročnějších a dlouhodobějších cílů)

- je jasné, kdo je za dané úkoly zodpovědný, v jakém termínu se budou úkoly plnit - plán obsahuje úkoly, které mohou realizovat žáci - v plánu se zabýváte minimálně dvěma základními tématy - jsou zrealizovány alespoň 2/3 úkolů z plánu činností (pro dané období)

Krok 4 - je jasné, zda a jak byly stanovené úkoly splněny, případně proč byly nesplněny nebo

 změněny (byly monitorovány a vyhodnocovány)

- na monitorování a vyhodnocování se podílejí žáci – minimálně z Ekotýmu - monitorování a vyhodnocování je zaznamenáváno (do plánu činností nebo jiný

 systém)

- během realizace programu je vedena přehledná dokumentace

Krok 5 - škola se zabývá environmentálními tématy ve výuce - do plánu EVVO jsou zapracována minimálně dvě témata Ekoškoly (ta témata, se

 kterými škola pracuje ve svém plánu činností) - žáci jsou s tématy seznámeni, orientují se v   jejich problematice

- výuka je propojená s praktickou realizací programu

Krok 6 - tým seznámil ostatní žáky i učitele s programem Ekoškola (vědí o programu) - ve škole je viditelně umístěná nástěnka k programu - všichni ve škole byli seznámeni s výsledky analýzy, plánem činností, průběhem

 monitorování a vyhodnocování, ekokodexem (minimálně umístěným na nástěnku
 k Ekoškole)

- tým se snaží po celou dobu o programu průběžně informovat i navenek (články,

 www stránky, obecní nástěnka atd.)

- na realizaci programu se určitou měrou podílejí i další učitelé a žáci - tým navázal spolupráci s nějakou vnější složkou (s rodiči, místním zastupitelstvem,

 různými podniky, dalšími školami, místními organizacemi)

- škola uspořádala Den činu nebo školní konferenci

Krok 7 - na procesu formulace a tvorby ekokodexu se podíleli především žáci - ekokodex je zveřejněn v rámci školy - všichni ve škole mají o ekokodexu povědomí

Témata Ekoškoly . Odpady • je zavedeno fungující třídění odpadů, minimálně na úrovni papíru a plastů. Je zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř. nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola. • koše jsou dostatečně rozmístěny a jsou jasně označené • žáci, učitelé a další zaměstnanci odpad třídí • je vyřešeno dotřiďování odpadů a odvoz příslušnými firmami • žáci a zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využití

 odpadu

• škola upřednostňuje výrobky z recyklovaného papíru (sešity, obálky, kancelářský

 papír)

• ve škole se používá papír z obou stran a oboustranný tiskEnergie • je sledována spotřeba energie • žáci i zaměstnanci jsou informováni o opatřeních vedoucích k úsporám energie • žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie školy • jsou udržovány vhodné teploty v jednotlivých místnostech • ve škole jsou dodržovány zásady správného a efektivního větrání • je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů • zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími (tam, kde je to rozumné) • žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání • škola preferuje spotřebiče energetické třídy A– B

Voda • je sledována spotřeba vody ve škole • ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody • žáci a zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody • škola se snaží o postupnou instalaci šetrných systémů splachování na WC a

 úsporných vodovodních baterií

• žáci jsou informováni o zdrojích pitné vody pro školu, příčinách znečišťování, úpravě

 pitné vody, čištění odpadních vod

• dle možností jsou využívány ekologicky šetrné výrobky na úklid, případně v kuchyni

Prostředí • v prostorách školy je dostatek zeleně • o zeleň se alespoň částečně starají sami žáci • školní pozemek a zeleň ve škole jsou využity k ekopedagogickým účelům • ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně • žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy • žáci se podílejí na péči o vnitřní prostředí a okolí školy • škola pečuje o školní dvůr, zahradu, venkovní učebnu, skleník, hřiště, odpočinkový prostor, „koutek divočiny“ atd.

  Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji neprání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období 2 let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria. 
  Program pro školy stejného či podobného rozsahu v České republice neexistuje. Síť ekologických středisek Pavučina nabízí školám v oblasti environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Jednotlivá střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů. 

Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány.


Zdroje

http://www.eco-schools.org

http://www.ekoskola.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=75

Václavík, M. Rozšíření environmentlání výchovy na Základní a mateřské škole Janovice. Unie Comenius: 2007. Operační program rozvoje lidských zdrojů reg. č. p. CZ 04.1.03/3.2.15.2/0201

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP v Praze, 2005.

Odkazy

Externí odkazy

http://www.terezanet.cz

Literatura

Kohák, E. Zelená svatozář. SLON: 2000. ISBN: 80-85850-86-9.