Anoxické čištění odpadních vod

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anoxické čištění komunálních odpadních vod

Proces, který probíhá ve vodním prostědí za nepřístupu kyslíku a pomocí činnosti mikroorganizmů.Je součástí biologického stupně čištění odpadních vod.


Pojmy

ČOV – Čistička odpadních vod

KOV – komunální odpadní vody

Průmyslové odpadní vody

Biologické čištění

Mechanické čištění

Chemické čištění

Aktivační kal - je tvořen masou mikroorganismů rozkládajících rozpuštěné a suspendované organické látky v OV

Biogenní prvky - fosfor a dusík jsou základní minerální živiny, které ve vodách způsobují nárůst zelené biomasy (např. sinic)

Eutrofizace – rozsáhlý nárust vodních řas a sinic důsledkem přísunu velkého množství biogenních prvků

Recipient – vodní útvar do kterého ústí vody z okolí nebo odpadní vody. Má samočistící schopnosti

Aerobní (oxické) prostředí – prostředí, ve kterém je přítomen rozpuštěný kyslík. Přísun vzduchu (kyslíku)

Anaerobní (anoxické) prostředí – kyslík je z prostředí vyčerpán a další do prostředí pronikat nemůž. (bez vzduchu)

Nitrifikace – oxidace dusíkatých látek (např. amoniaku) činností bakterií na oxidované formy dusíku (dusitany, dusičnany)

Denitrifikace - redukce dusičnanů činností bakterií na oxid dusný a dále až na molekulový dusík (N2). Proces důležitý pro snižování dusíku v povrchových vodách

pozn. některé pojmy jsou chybné - čistírna, nikoliv čistička OV, aktivovaný kal namísto aktivačního, skupina biogeních prvků je poněkud širší, v případě dusíku a fosforu se používá termín nutrienty, anaerobní a anoxické podmínky (protředí) jsou dvě různá prostředí, rposím opravit

Čištění komunálních odpadních vod

Komunální [1]odpadní vody(dále jen KOV) se svádí kanalizací do [2]čističky odpadních vod, kde probíhá čištění nebo-li odstraňování nečistot. V čističce projde voda několika stupni (fázemi) čištění, pro které jsou typické určité metody a postupy. Dochází k odstraňování mechanických nečistot i nečistot organického původu, přítomných ve vodě v různých formách(rozpuštěné, suspendované, nerozpuštěné atd.). Vyčištěná voda odchází po kontrole jejích vlastnotí do [3]recipientu(obvykle do řeky).

Anoxické čištění

Nastává v biologickém stupni čištění KOV. Tedy ve stupni, kdy byly odstraněny mechanické nečistoty a do vody se přidává aktivační kal(aktivované mikroorganismy), který urychluje biologické rokladné procesy. K anoxickému čistění je potřeba anaerobní prostředí (bez přístupu vzduchu) a anaerobní bakterie(součástí aktivačního kalu), které rozkládají rozpuštěné organické látky, právě za nepřístupu kyslíku.První etapou je defosfatace, nebo-li odbourávání fosforu. Druhou etapu tvoří denitrifikace, tedy redukce dusičnanů (NO3) na oxid dusný(N2O) a dále až na molekulový dusík (N2).


Obecné postupy čištění KOV

Znečištění je možno odstraňovat několika technologickými postupy: buď samostatnými, nebo častěji na sebe navazujícími. K čištění vod se nejčastěji používají tyto postupy([4]metody čištění):

Mechanické čištění(fyzikálně-chemické zahrnuje předčistění pomocí lapáků písku, česlí. Usazování v usazovacích nádržích, kdy dochází k sedimentaci a někdy i zároveň k odstranění tuků a olejovitých látek, které vypluly k hladině.Jak sedimentované nečistoty, tak nečistoty sebrané z hladiny se odvážejí na skládku. Předčištění a usazování předchází biologickému čištění. Mechanickým čištěním je ale i sedimentace po biologickém procesu v tzv. dosazovácích(poslední fází čištění, než voda odteče do recipientu).

Biologické čištění využívá schopností mikroorganismů rozkládat organickou hmotu. Jedná se o urychlení samočistících pochodů, které probíhají v přírodních povrchových vodách, pomocí aktivního kalu a vytvoření vhodných podmínek pro jeho činnost. Biologické čištění probíhá v aktivační nádrži buď v aerobním nebo anaerobním prostředí. Aerobní pochody vyžadují stálý přísun kyslíku, který se do nádrží přivádí mechanicky.V aerobním prostředí probíhá nitrifikace. V anaerobním prostředí denitrifikace.

Chemické čištění se u KOV uplatňuje méně. Jeho hlavní použití je při čištění průmyslových odpadních vod. Jde o procesy jako je např. srážení nebo neutralizace.

Literatura

Herle J. & Bareš P.(1990): Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, Praha s.78-85[Citováno 2008-11-26]

Richter M.(2005): Technologie ochrany ŽP, část I. Čištění odpadních vod, skripta FŽP, Ústí n. L.[Citováno 2008-11-26]


Externí odkazy

Enviweb: Water: Archive of articles: Biotechnologické postupy při čištění odpadních vod[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW http://www.enviweb.cz/?env=_archiv_gdiib_en&search=anoxi

Topolwater: Terminologický slovník[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW http://www.topolwater.com/cov-slovnik.htm

Wikipedie: Čistička odpadních vod[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod