Otevřít hlavní menu

Územní plánování

Verze z 10. 12. 2008, 14:13, kterou vytvořil Jiří Dlouhý (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Územní plánování má, dle [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006 stavebního zákona (183/2006 Sb.)] následující funkce v ochraně životního prost...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Územní plánování má, dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) následující funkce v ochraně životního prostředí

  • vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, to vše pro současnou i budoucí generace.
  • chrání ve veřejném zájmu a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti, určuje podmínky pro hospodárné využití zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
  • definuje, že v nezastavěném území lze (v souladu s jeho charakterem) umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí přírodních a ekologických katastrof a jejich důsledků a dále opatření a stavby zlepšující jeho využití pro rekreaci a cestovní ruch...