Staveniště bez škodlivých dopadů

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

V rámci životního cyklu každé stavby je třeba počítat se třemi typy stavenišť:

 • Při vlastní stavbě budovy;
 • Při přestavbách částí budovy (rekonstrukce na vyšší kvalitu, renovace, rehabilitace) jdoucích na rámec běžné údržby budovy a jejího vybavení;
 • Při demolici (při níž je bráno v úvahu nakládání se vznikajícími odpady).

Tato staveniště vytvářejí různé typy znečištění a škodlivých dopadů:

 • „Produkty pro staveniště“ neboli výrobky a materiály používané k provozu staveniště a realizaci stavby. Výroba těchto produktů vyžaduje suroviny a energii a jejich použití znečišťuje ovzduší a půdu v místě staveniště. Nejsou-li znovu použitelné, představují tyto výrobky první část „odpadů ze staveniště“.
 • „Produkty pro staveniště“ neboli výrobky, které jsou použity na stavbu budovy. Tyto výrobky mohou znečišťovat ovzduší, vodu a půdu na staveništi. Odpady z těchto výrobků představují druhou část „odpadů ze staveniště“.
 • Stavební práce spotřebovávají energii a vodu. Znečišťují vodu, ovzduší a půdu na staveništi a zatěžují hlukem staveniště a jeho okolí.
 • Staveniště samo. Produkuje prach a bláto a často samo nebo jeho ohraničení vizuálně ruší. Doprava spojená se stavbou způsobuje znečištění a narušuje dopravu v místě.

Všechny tyto dopady je třeba si uvědomit a přijmout opatření na jejich snížení, a to například podle následujících oblastí:

Nakládání s odpady ze staveniště

 • Snížení množství těchto odpadů;
 • Řízení nakládání s nimi (třídění, zajištění odvozu a následného zpracování).

Omezení hluku staveniště

 • Hlukové emise na staveništi a v jeho sousedství (frekvence a intenzita hluku).

Omezení znečištění pozemku a okolí

 • Omezení emisí do ovzduší;
 • Omezení produkce znečišťujících odpadních vod;
 • Příslušné nakládání s těmito odpady.

Kontrola dalších škodlivých dopadů

 • Snížení produkce prachu a bláta;
 • Vhodná úprava vymezení staveniště un aménagement de la délimitation du chantier ;
 • Omezení znečišťování okolí a rušení silniční dopravy.